Czy zakład ubezpieczeń może odmówić zawarcia ze mną umowy ubezpieczenia na życie? Jeżeli tak to z jakich przyczyn?

Należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia na życie jest umową dobrowolną i zasadniczo zakres ochrony może być tutaj kształtowany zgodnie z zasadą swobody umów, czyli strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 k.c.).
W przypadku ubezpieczeń na życie istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia jest czynnik związany ze stanem zdrowia i wiekiem, w szczególności wówczas, gdy w grę wchodzi zawarcie umowy ubezpieczenia z wyższą niż standardową sumą ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel ma wówczas prawo do indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym żądania dokumentów dotyczących stanu zdrowia potencjalnego ubezpieczonego i kierowania go na badania medyczne, przy czym ich koszt ponosi zakład ubezpieczeń.
Na podstawie zebranych dokumentów zakład ubezpieczeń ma prawo nie wyrazić zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub zaproponować inne warunki ubezpieczenia.
Jeżeli osoba, która zgłosiła chęć zawarcia umowy ubezpieczenia wpłaciła składkę ubezpieczeniową, w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić wpłaconą uprzednio składkę.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT