Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

Zgodnie z art. 830 § 1 k.c. przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.
Nieopłacenie raty składki w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia w braku odmiennego zastrzeżenia w umowie uważa się za jej wypowiedzenie przez ubezpieczającego.
W myśl art. 830 § 3 k.c. ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. Norma ta wyłącza stosowanie w stosunku do ubezpieczeń na życie art. 812 § 5 k.c., który dopuszcza w przypadku innych umów ubezpieczenia zawartych na czas określony wypowiedzenie ich z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może sobie zastrzec w o.w.u. możliwości wypowiedzenia umowy w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie.
W umowach o krótszych okresach ubezpieczenia (np. 1 rok) występują czasami tzw. klauzule prolongacyjne, zgodnie z którymi umowa ubezpieczenia przedłuża się automatycznie na kolejny okres, jeżeli żadna ze stron (tzn. ubezpieczający lub zakład ubezpieczeń) przed upływem okresu ubezpieczenia nie złoży oświadczenia, że umowę rozwiązuje. Umowę taką ubezpieczający może wypowiedzieć w każdym czasie w terminie podanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT