Pracodawca zaproponował mi objęcie ubezpieczeniem grupowym - chciałbym się coś dowiedzieć o tym ubezpieczeniu przed wyrażeniem zgody na objęcie mnie tym ubezpieczeniem - gdzie szukać takich informacji? Kto powinien udostępnić mi warunki umowy - pracodawca czy zakład ubezpieczeń? Czy mam prawo do otrzymania warunków umowy grupowej?

W przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek (np. pracodawca zawiera umowę na rachunek swoich pracowników), w tym umów ubezpieczenia grupowego, zgodnie z art. 808 § 4 k.c. ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń jest obowiązany udostępnić zarówno ogólne warunki ubezpieczenia, jak i warunki umowy generalnej zawartej z pracodawcą w zakresie dotyczącym przysługujących mu uprawnień oraz nałożonych na niego obowiązków. Nic nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu tych informacji także od pracodawcy. Natomiast trzeba pamiętać, że ubezpieczony nie ma podstaw domagać się informacji o postanowieniach umowy, które dotyczą wyłącznie relacji między ubezpieczycielem i ubezpieczającym pracodawcą.
Warto też dodać, że jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego. Oznacza to, że w przypadku dostrzeżenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia niedozwolonych postanowień umownych ubezpieczony pracownik korzysta ze specjalnej  ochrony konsumenckiej dotyczącej stosowania niedozwolonych klauzul umownych (art. 808 § 4 k.c.).

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT