W ramach ubezpieczenia grupowego miałem dodatkową opcję ubezpieczenia NNW - co mi to ubezpieczenie daje, jakie tutaj przysługują świadczenia ?

Przedmiotem ego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Objęcie ubezpieczeniem grupowym może wiązać się także z pewnymi uprawnieniami dla członków rodzin ubezpieczonych, którym może przysługiwać świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
W ogólnych warunkach ubezpieczenia ubezpieczyciele często podkreślają, że ochroną są objęte wypadki mające miejsce na terenie RP i poza granicami kraju. Funkcjonują też pewne ograniczenia polegające na tym, że pewne świadczenia są wypłacane tylko z tytułu nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium RP.
Na rynku ubezpieczeniowym występują bardzo zróżnicowane i wielowariantowe oferty ubezpieczenia NNW pracowników. Niektóre oferują jednolity wariant ubezpieczenia, inne - klika opcji. W obu przypadkach  ochronę ubezpieczeniową zazwyczaj można wzbogacić o dodatkowe świadczenia lub ryzyka. Przy wyborze wariantu ubezpieczenia trzeba pamiętać nie tylko o cenie za ubezpieczenie, ale i o korzyściach dla ubezpieczanych.

Pośród szeregu świadczeń oferowanych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń można wskazać między innymi:
•    świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (może to być uszczerbek całkowity, tj. stuprocentowy lub częściowy, tj. w określonym procencie),
•    świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego,
•    świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (te ryzyka często są obejmowane ochroną  za opłatą dodatkowej składki)
•    zwrot kosztów ratownictwa.

Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są:
•    przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci - pełna suma ubezpieczenia;
•    w przypadku częściowego uszczerbku – świadczenie proporcjonalne do stopnia inwalidztwa tj. procent sumy ubezpieczenia odpowiadający wysokości procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość wypłacanych świadczeń zależy więc bezpośrednio od wysokości sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że im wyżej zostanie ustalona w umowie suma tym wyższe będzie potencjalne świadczenie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Anna Dąbrowska, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT