Czy wszystkich obowiązują te same zasady przechodzenia na emeryturę?

Zgodnie z nowym funkcjonującym od 1 stycznia 1999 r. systemem emerytalnym, obowiązują odmienne zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych i obliczania wysokości tych świadczeń dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., oraz dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Ponadto, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogły wybrać, czy zechcą ulokować całą składkę emerytalną na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS w ramach I filaru, czy też zdecydowały się na wybór jednego z otwartych funduszy emerytalnych w ramach II filaru, co spowodowało konieczność przekazania części składki emerytalnej do wybranego funduszu emerytalnego. Powyższego wyboru należało dokonać do dnia  31 grudnia 1999 r. Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. muszą ulokować część składki emerytalnej na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS, a część w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (obowiązkowy podział składki między I i II filar). Zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalnych określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.) – ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.


Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT