Jakie są zasady nabywania prawa do emerytury przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. pobierające rentę wypadkową lub rentę z tytułu choroby zawodowej?

Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem przy wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności artystycznej lub twórczej, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo przy wykonywaniu przez osoby duchowne i zakonne  czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi  funkcjami  duszpasterskimi  lub zakonnymi, wypadkiem  w drodze do pracy lub z pracy  zaistniałym do dnia 31 grudnia 2002 r. albo wskutek choroby zawodowej, mogą przejść na emeryturę osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku kobiet, lub po osiągnięciu wieku 60 lat i co najmniej 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku mężczyzn (art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.).

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT