Jakie są zasady wypłaty emerytury z otwartego funduszu emerytalnego?

Środki zgromadzone na rachunku w OFE zaczynają być przekazywane na subkonto w ZUS z chwilą osiągnięcia wieku niższego niż 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Środki te przekazywane są sukcesywnie i proporcjonalnie co miesiąc. Z chwilą osiągnięcia takiego wieku, przestaje też być odprowadzana składka do OFE, nawet jeśli ubezpieczony składał oświadczenie o jej przekazywaniu. Tym samym, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki gromadzone w OFE znajdują się już na subkoncie w ZUS.

Członek OFE nabywa prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli osiągnął wiek emerytalny oraz kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąc poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Ubezpieczony może wówczas złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa do ukończenia 67 roku życia, z tym że w latach 2014-2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do osiągnięcia przed dniem:

1)        1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy albo

2)        1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo

3)        1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo

4)        1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo

5)        1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo

6)        1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo

7)        1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo

8)        1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo

9)        1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąca, albo

10) 1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesięcy, albo

11) 1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesięcy, albo

12) 1 maja 2018 r. wieku 66 lat i 4 miesięcy, albo

13) 1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo

14) 1 stycznia 2019 r. wieku 66 lat i 6 miesięcy, albo

15) 1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo

16) 1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo

17) 1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo

18) 1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo

19) 1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy.

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura i średniego dalszego trwania życia. Jeżeli po dniu, od którego przyznano okresową emeryturę kapitałową, emeryt kontynuował pracę, wysokość tej emerytury ulega ponownemu ustaleniu na wniosek emeryta. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia wysokości okresowej emerytury kapitałowej kwota świadczenia jest niższa niż dotychczas pobierana, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się w dotychczasowej wysokości. Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT