Czy istnieje limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu tej kwoty instytucja finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie IKZE. Omawiany limit nie ma jednak zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych. Limit natomiast ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

Skoro ustalono limit wpłat, istotnym będzie przytoczenie definicji wpłaty na IKZE. Będzie nią więc wpłata środków pieniężnych dokonywana przez oszczędzającego na IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKZE oszczędzającego.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT