Czy środki zgromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego przepadają w przypadku śmierci posiadacza konta?

W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku.

W umowie o prowadzenie IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE
w przypadku jego śmierci.

Zasady prowadzenia IKZE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKZE określają: statut funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego; statut dobrowolnego funduszu emerytalnego - w przypadku dobrowolnego funduszu emerytalnego; regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską; ogólne warunki ubezpieczenia oraz regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - w przypadku zakładu ubezpieczeń; umowa rachunku bankowego - w przypadku banku. Ta sama stawka obejmuje kwoty wypłacone na rzecz uprawnionych po śmierci oszczędzającego.

Podobnym zasadom jak wypłata z IKZE podlega wypłata na rzecz uprawnionych w przypadku śmierci oszczędzającego. Możliwa jest także wypłata transferowa na IKZE uprawnionego. Wypłata ta będzie zwolniona od podatku.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT