Kto może założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalne?

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oszczędzającym może być jedynie osoba fizyczna. Możliwe jest także założenie IKZE przez małoletniego, który ukończył 16 rok życia, ale jedynie w wypadku, gdy wpłaty na IKZE w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, nie będą wyższe niż pobierane wynagrodzenie. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE osoba fizyczna składa oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.

Gromadzeniem oszczędności jest więc dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na IKZE. Wpłat dokonuje oszczędzający, którym jest osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKZE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT