W jaki sposób można założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego z instytucją, która IKZE prowadzi. Będzie to fundusz inwestycyjny; dobrowolny fundusz emerytalny; podmiot prowadzący działalność maklerską; zakład ubezpieczeń; bank. Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKZE, zawierając umowę z inną a następnie dokonując wypłaty transferowej.

Umowa o prowadzenie IKZE określa w szczególności oznaczenie IKZE umożliwiające jego identyfikację; sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE lub IKZE; sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy limit wpłat; zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKZE; koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKZE; okres wypowiedzenia umowy; termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu; warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach; sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKZE oszczędzającego.  W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKZE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta zawiera ponadto określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część przeznaczoną na rachunek IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej.

Instytucja finansowa wydaje oszczędzającemu na IKZE potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKZE. Potwierdzenie zawarcia umowy powinno zawierać dane osobowe oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę, i numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej.  W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT