Co się dzieje ze składką, która nie jest już przekazywana na mój rachunek w OFE?

Część składki, która dotychczas była przekazywana do OFE, ewidencjonowana będzie na nowym subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS. Składki ewidencjonowane na subkoncie, są waloryzowane. Ewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji. Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych emerytur, w części obliczonej od podstawy, którą stanowiły zwaloryzowane składki i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na tym subkoncie. Pomniejszenia dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek, które są przekazywane na subkonto.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT