Czy środki ewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą podlegały podziałowi w przypadku rozwodu lub dziedziczeniu w razie śmierci ubezpieczonego?

Zwaloryzowane składki i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, na tych samych zasadach co podział i dziedziczenie w środków zgromadzonych w OFE. Różnica polega na tym, iż w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków, środki z subkonta jednego z małżonków przekazywane będą na subkonto drugiego. Podobnie przy dziedziczeniu środków w związku ze śmiercią jednego małżonków. Połowa środków zaewidencjonowanych na rachunku tego małżonka, stanowiąca wspólność majątkową, będzie przekazana na subkonto żyjącego małżonka. Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto - ZUS zakłada takie subkonto.

W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której ZUS prowadzi subkonto, nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w OFE jako osoba uprawniona, czyli  wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek zaewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na jego subkoncie, jeżeli żyjący małżonek zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w OFE na jego rachunek w OFE. Podział składek zaewidencjonowanych na subkoncie jest dokonywany, w przypadku gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu złożenia wniosku o emeryturę kapitałową lub nabycia prawa do emerytury kapitałowej, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane. OFE jest obowiązany zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania tego podziału. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, ZUS część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek zaewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci ubezpieczonego, a także część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej formie, w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym.

W przypadku śmierci emeryta pobierającego dożywotnią emeryturę kapitałową, jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono tę emeryturę, osoby, na rzecz których nastąpiła wypłata gwarantowana, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.) , mają prawo do udziału w kwocie zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie emeryta, zwanych "środkami gwarantowanymi", proporcjonalnie do ich udziału w wypłacie gwarantowanej. Środki gwarantowane są ustalane jako różnica między kwotą zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie emeryta a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono dożywotnią emeryturę kapitałową, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty składek zewidencjonowanych na tym subkoncie. W terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty gwarantowanej, fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych jest obowiązany zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpiła wypłata gwarantowana, oraz o ich udziale w tej wypłacie. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, Zakład wypłaca część środków gwarantowanych bezpośrednio osobom uprawnionym.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT