Jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego, jednak za kilka miesięcy przejdę na wcześniejszą emeryturę. Czy po uzyskaniu wcześniejszej emerytury mogę wypłacić środki zgromadzone na rachunku w OFE? Chciałabym wykorzystać te środki zgodnie ze swoimi potrzebami

Składki emerytalne przekazane do otwartego funduszu emerytalnego nie mogą zostać Pani wypłacone. Po ustaleniu prawa do wcześniejszej emerytury powinny zostać przekazane, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
System ubezpieczeń emerytalnych jest systemem obowiązkowym gwarantującym wypłatę świadczeń po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków. W 1999 r. w związku z wejściem w życie nowego systemu emerytalnego miała Pani prawo zadecydować o podziale składki emerytalnej na I i II filar lub przekazywaniu całości składki wyłącznie na I filar (do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanego przez ZUS). Skorzystała Pani z pierwszej z wymienionych możliwości. Przekazywanie części składki na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym nie oznacza, iż członek OFE ma prawo swobodnie dysponować środkami na nim zgromadzonymi. Zarówno składki wpłacane na I filar, jak i do otwartych funduszy emerytalnych są zapisywane i lokowane (II filar) w celu przeznaczenia na wypłatę świadczenia emerytalnego w momencie przejścia na emeryturę.
Przedmiotem działalności otwartego funduszu emerytalnego jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Należy jednak podkreślić, że wypłata ta może nastąpić jedynie w formie świadczenia emerytalnego a nie jednorazowej wypłaty na wskazany rachunek bankowy.
Ze względu na fakt, iż zdecydowała się Pani na wcześniejszą emeryturę, będzie ją Pani otrzymywała jedynie z ZUS na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego. Nie można jednocześnie pobierać emerytury ze starego i nowego systemu emerytalnego. Wyliczając wysokość Pani wcześniejszej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględni wszystkie okresy składkowe, w tym również okresy, za które przekazano składki do otwartego funduszu emerytalnego. Konto z ZUS zostanie więc uzupełnione o składki odprowadzone do ZUS osiągając taki skutek, jakby Pani nigdy do OFE nie przystąpiła. Dlatego składki zgromadzone na rachunku w OFE zostaną zwrócone do ZUS.

Warto pamiętać, że wraz z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę powinna Pani złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa oraz o wykreślenie z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszu Emerytalnych. Uczestniczenie w OFE jest bowiem istotną przeszkodą w pobieraniu wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

Odpowiedź na pytanie przygotowali eksperci w BRU Joanna Owczarek i Marcin Kawiński, uzupełnił starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT