W lutym wartość mojego rachunku w OFE zmalała o połowę. Do tego mam złożyć oświadczenie o pozostaniu w OFE. Czy to oznacza, ze występuję z OFE?

W dniu 3 lutego 2014 r. otwarty fundusz emerytalny umorzył 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. Umorzone środki zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gdzie środki zostały zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przenoszone aktywa odzwierciedlają udział każdego członka funduszu w środkach zainwestowanych w  o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Przekazane zostały wiec do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki dotąd zainwestowane w obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa, inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, środki pieniężne denominowane w walucie polskiej.

W przypadku osób, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek aby przekazać na niego środki wynikające z podziału w związku z rozwodem lub śmiercią małżonka, który posiadał rachunek w otwartym funduszu emerytalnym i dla których do dnia 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi konta Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada także subkonto. Na subkonto zostanie przekazana równowartość 51,5% środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. członek otwartego funduszu emerytalnego może złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP, lub innych technologii umożliwiających identyfikację, zgodne ze wzorem oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki emerytalnej. Pierwszą składka odprowadzana zgodnie z oświadczeniem, będzie składka należna za lipiec 2014 r. W przypadku gdyby ubezpieczony nie złożył powyższego oświadczenia, wówczas składka do otwartego funduszu emerytalnego nie będzie i w całości będzie ewidencjonowana na subkoncie w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to ma formę określoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Oświadczenie to zawiera informację o decyzji ubezpieczonego co do dalszego przekazywania składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.

Treść i wzór oświadczenia znajduje się w poniższym linku: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/140/1

Decyzja o dalszym przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego lub przekazywaniu całości składki na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie jest decyzją ostateczną i może podlegać zmianie. Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub innych technologii umożliwiających identyfikację przez system teleinformatyczny udostępniony bezpłatnie przez Zakład, zgodne ze wzorem oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki; zewidencjonowaniu składki na subkoncie począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Należy podkreślić, iż przekazanie części środków z OFE na subkonto, a następnie brak złożenia oświadczenia o dalszym przekazywaniu składek do OFE nie powoduje, że ubezpieczony przestaje być członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Decyzja o nieprzekazywaniu lub przekazywaniu składek do funduszu emerytalnego może być zmieniana raz na cztery lata. Oświadczenie takie będzie składane zawsze między 1 kwietnia a 31 lipca.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Stan prawny na dzień 01.02.2014 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT