Chciałbym jak najwięcej oszczędzać na dodatkową emeryturę. Mój pracodawca przekazuje miesięczne na moje PPE ustaloną kwotę. Czy mogę wpłacać do PPE dodatkowe środki?

Do każdego pracowniczego programu emerytalnego wnoszona jest składka podstawowa, którą finansuje pracodawca i nie może ona przekroczyć 7% wynagrodzenia brutto uczestnika. Z wynagrodzenia pracownika potrącany jest jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych od sfinansowanej przez pracodawcę składki. Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki podstawowej może być ustalona:

  • procentowo od wynagrodzenia (np. 5% wynagrodzenia) albo
  • w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników (np. po 200 zł), albo
  • w sposób mieszany tj. procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki (np. 6% wynagrodzenia, ale nie więcej niż 500 zł).

Jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje uczestnik programu może zadeklarować także składkę dodatkową. Wysokość składki dodatkowej pracownik powinien określić w deklaracji przystąpienia do PPE lub już w czasie uczestniczenia w PPE i złożyć pracodawcy odpowiednią dyspozycję. Nie jest to decyzja nieodwołalna bowiem w przyszłości można zmienić wysokość składki dodatkowej lub zrezygnować z jej wnoszenia poprzez zmianę deklaracji. Suma składek dodatkowych wniesionych do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota tak ustalona będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.

Styczeń 2019 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT