Czy pracodawca może nie zgodzić się na uczestnictwo pracownika w pracowniczym programie emerytalnym lub go z niego wykluczyć?

Nie. Pracodawca, w umowie zakładowej podpisywanej z reprezentacją pracowników, określa warunki uczestnictwa w programie. Umowa zakładowa nie może przy tym przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych innych warunków poza określonymi ustawą. Uczestnictwo w programie jest uprawnieniem każdego pracownika spełniającego wymogi programu. Przepisy mowią m.in. że w dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie programu prawo do uczestnictwa w PPE musi przysługiwać co najmniej połowie pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program, a w przypadku gdy zatrudnienie przekracza 500 osób – co najmniej jednej trzeciej. Oznacza to, że pracodawca nie może tak określić warunków, że program będzie dostępny tylko dla wąskiej grupy pracowników. Uczestnictwo w programie nie jest nagrodą ani nie może powodować jakichkolwiek represji bowiem pracownik nie może być karany wykluczeniem z programu lub np. zawieszeniem w stosunku do niego opłacania składki.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT