Czy warto oszczędzać w PPE?

Tak. Obowiązujący od 1999 r. nowy system emerytalny zakłada, że częścią przyszłych dochodów emeryta będą środki gromadzone w ramach dodatkowych, dobrowolnych form oszczędzania tworzących tzw. III filar. Obecnie na III filar składają się grupowe formy oszczędzania – PPE i indywidualne – w postaci indywidualnych kont emerytalnych (IKE).
Dostępne szacunki wskazują, że środki z I i II filara, a więc te pochodzące ze środków gromadzonych w ZUS i OFE pozwolą na świadczenie w wysokości ok. 40-60% ostatniego wynagrodzenia przy zarobkach na poziomie średniej krajowej. Ta wartość – zwana stopą zastąpienia – może kształtować się różnie, w zależności od wysokości zarobków (będzie wyraźnie niższa dla osób zarabiających powyżej średniej), długości okresu oszczędzania, stopy zwrotu z inwestycji, rodzaju świadczenia jakie wybierze się przy wypłacie środków. Jednak nawet zakładając, że wynagrodzenie w ostatnim etapie pracy zawodowej jest relatywnie wysokie, a potrzeby i koszty na emeryturze są mniejsze – uzyskane z dwóch obowiązkowych filarów świadczenie najprawdopodobniej nie spełni oczekiwań emeryta. Wydłużająca się średnia długość życia Polaków pozwala sądzić, że wiele osób będzie chciało aktywnie spędzić ten okres swojego życia, kiedy nie są już związani codziennymi obowiązkami zawodowymi. Te potrzeby będą wymagały dodatkowego finansowania.
PPE nie są tak liczne jak oczekiwano, niemniej jednak coraz więcej pracodawców, zwłaszcza tych którzy prowadzą świadomą i długofalową politykę personalną, oferuje swoim pracownikom PPE. Może to być dodatkowa zachęta do podjęcia pracy u danego pracodawcy, może to być także element stabilizujący zatrudnienie. Z perspektywy pracownika uczestniczącego w programie kosztem jest tylko wartość podatku, zważywszy że w zamian otrzymuje wartość składki, która będzie pomnażana w ramach programu korzyść z decyzji o przystąpieniu do PPE wydaje się oczywista. Nieco trudniejsza jest decyzja o zadeklarowaniu składki dodatkowej, finansowanej przez pracownika z bieżących dochodów. Zasadniczo i w tym przypadku trzeba uznać że decyzja o większym zaangażowaniu w PPE jest korzystna. Konieczność gromadzenia środków na zabezpieczenie swoich potrzeb w wieku emerytalnym trzeba uznać za ważny cel życiowy, na rzecz którego warto ograniczyć bieżącą konsumpcję. Inwestowanie w ramach PPE zasadniczo będzie korzystniejsze niż indywidualne inwestowanie tych samych środków. W związku z większymi potrzebami bieżącymi można też wycofać deklarację opłacania składki dodatkowej. Środki można przekazać na IKE – co daje możliwość zmiany formy ich inwestowania. Warto pamiętać, że środki gromadzone w ramach PPE podlegają także dziedziczeniu.
Jeżeli zatem pracodawca stworzył taką możliwość dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę i jest gotów dokonywać na rzecz pracowników wpłat należy z takiej możliwości skorzystać.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT