Gdzie znajdę warunki, na jakich prowadzony jest mój program emerytalny? Nie ma ich w dokumencie, który pracodawca dostarczył mi jako potwierdzenie uczestnictwa w programie, jaki dokument to określa?

Podstawowe warunki prowadzenia PPE określa umowa zakładowa zawarta przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Znajdują się w niej m.in. informacje o:

•    formie programu wraz ze wskazaniem instytucji zarządzając środkami gromadzonymi w ramach programu,
•    warunkach przystępowania do programu i występowania z niego,
•    możliwościach i warunkach wypowiedzenia umowy między pracodawcą a instytucją finansową albo warunkach likwidacji pracowniczego towarzystwa emerytalnego,
•    warunkach, terminach i sposobie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu,
•    wysokości składki podstawowej,
•    przypadkach i warunkach zmiany formy programu lub instytucji zarządzającej środkami gromadzonymi w ramach programu,
•    minimalnej wysokości możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej, jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej,
•    sposobie deklarowania składki dodatkowej oraz terminach naliczania i potrącania tych składek przez pracodawcę,
•    kosztach i opłatach obciążających uczestnika i pracodawcę,
•    warunkach zmiany i wypowiedzenia umowy zakładowej,
•    warunkach jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę.

Umowa zakładowa nie może przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych innych warunków poza określonymi ustawą lub niezgodnych z przepisami ustawy. Każdy pracownik koniecznie powinien zapoznać się z umową zakładową przed złożeniem deklaracji przystąpienia do PPE. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do informowania pracowników o warunkach funkcjonowania programu.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT