Jak się tworzy pracownicze programy emerytalne?

Utworzenie PPE wymaga przede wszystkim decyzji o wyborze formy pracowniczego programu emerytalnego. Pracodawca może zadecydować o skorzystaniu z usług działających na rynku finansowym instytucji zarządzających lub samodzielnie powołać instytucję zarządzającą środkami, jakie mają być gromadzone w ramach tworzonego PPE pracowników gromadzonymi w utworzonym przez niego PPE. Kolejnym krokiem w tworzeniu PPE jest przygotowanie projektu umowy zakładowej oraz zawarcie przedwstępnej umowy z instytucją finansową, a w przypadku gdy program będzie prowadzony w formie funduszu emerytalnego – projektu statutu takiego funduszu oraz projektu statutu towarzystwa, które tym funduszem będzie zarządzać. Dokumenty te składają się na ofertę, którą pracodawca przedstawia reprezentacji pracowników. Reprezentację pracowników tworzą wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, reprezentacja wyłaniana jest w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Reprezentacja pracowników ma na zapoznanie się z ofertą i ustosunkowanie się do niej czas nie krótszy niż 3 miesiące.
Program tworzy się przez zawarcie umowy zakładowej (albo umowy międzyzakładowej – jeżeli jest to program prowadzony wspólnie przez kilku pracodawców). Umowę zakładową zawiera pracodawca z reprezentacja pracowników. Umowa zakładowa określa podstawowe zasady funkcjonowania programu: jego formę, wysokość składki podstawowej, instytucje finansową mającą zarządzać środkami, warunki przystępowania do programu i występowania z niego, sposoby zmiany zasad programu i in.
Następnie pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową albo tworzy pracowniczy fundusz emerytalny i wybiera zarządzające nim towarzystwo. Umowa z instytucją finansową określa warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi (w przypadku PPE prowadzonego w formie funduszu emerytalnego warunki te określa statut funduszu).  PPE wymaga zarejestrowania przez organ nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego. Jeden pracodawca może prowadzić tylko jeden PPE.
Informacje dla pracodawców chcących utworzyć i zarejestrować program dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w linku http://www.knf.gov.pl/system_emerytalny/Informacje_dla_pracodawcy/index.html

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT