Mój pracodawca prowadzi pracowniczy program emerytalny. Spełniam wszystkie wymagane warunki. W jaki sposób mogą przystąpić do programu?

Pracownik przystępuje do pracowniczego programu emerytalnego przez złożenie deklaracji. Jeżeli osoba składająca deklarację spełnia warunki zawarte w zakładowej umowie emerytalnej (wymagany staż pracy) pracodawca musi przyjąć deklarację i pisemnie potwierdzić jej przyjęcie. Jeśli pracownik nie spełnia warunków uczestnictwa w PPE, pracodawca zwraca deklarację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyjęcia. Zwrócenie deklaracji powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez pracownika. Deklaracja zawiera oświadczenie pracownika, że otrzymał kopię umowy zakładowej i zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki. Deklaracja może też zawierać wskazanie osoby uprawnionej na wypadek śmierci pracownika. W przypadku gdy umowa zakładowa nie zakazuje wnoszenia składki dodatkowej deklaracja zawiera również wysokość deklarowanej przez pracownika składki dodatkowej oraz upoważnienie dla pracodawcy do jej naliczania i potrącania z wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT