Uczestniczę w pracowniczym programie emerytalnym od 3 lat. Od dwóch miesięcy mój pracodawca nie opłaca składek. Czy pracodawca może bez zgody pracowników podjąć decyzję o zawieszeniu opłacania składek na PPE?

Tak, pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję o zawieszeniu odprowadzanie składek podstawowych lub czasowym ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej. W okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres takiego jednostronnego zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy, chyba że umowa zakładowa przewiduje okres dłuższy (zgodnie z przepisami nie może on być dłuższy jednak niż 6 miesięcy). W tym okresie nie jest do tego potrzebna zgoda pracowników.
Zawieszenie składek musi dotyczyć wszystkich pracowników uczestniczących w programie – pracodawca nie może zawiesić składek wyłącznie wybranym uczestnikom PPE. Jeśli po upływie okresu zawieszenia składek sytuacja finansowa pracodawcy nadal nie pozwala na ich dalsze opłacanie, pracodawca może zawrzeć z reprezentacją pracowników porozumienie o dalszym zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub czasowym ograniczeniu ich wysokości. W okresie obejmującym 48 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres obowiązywania porozumienia nie może przekroczyć 24 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach związanych z niekorzystną sytuacją finansową pracodawcy okres ten można wydłużyć. Także w takim przypadku wymagana jest zgoda reprezentacji pracowników.
Ustawowe rozwiązanie umożliwiające zawieszenie opłacania składek pozwala pracodawcy na obniżenie kosztów w okresie pogorszenia się jego sytuacji finansowej i kontynuację normalnego prowadzenia PPE w przypadku poprawy kondycji finansowej pracodawcy. Gdyby pracodawca nie mógł zawiesić opłacania składek, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej musiałby zrezygnować z PPE, nawet jeżeli wiedziałby, że jest to stan przejściowy.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT