Zgromadziłem dosyć dużą kwotę w pracowniczym programie emerytalnym. Chciałbym już teraz wykorzystać te środki. Czy mogę wypowiedzieć umowę i otrzymać wypłatę całości bądź części zgromadzonego kapitału? Czy można wypłacić zgromadzone środki wcześniej?

W każdej chwili można wypowiedzieć udział w programie poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie dotychczas zgromadzone środki pozostają jednak na rachunku w PPE. Do rąk uczestnika programu mogą one trafić w jednym z trzech ustawowo określonych trybów: wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
Wypłata środków następuje:

•    na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat,
•    na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia,
•    w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków, chyba, że nadal jest zatrudniony u pracodawcy prowadzącego program, wówczas wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy,
•    na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.
Środki te mogą być wypłacone jednorazowo albo ratalnie.

Wypłaty transferowej można dokonać:

•    do innego programu, którego jest się uczestnikiem (np. przy zmianie pracodawcy),
•    na indywidualne konto emerytalne (IKE) uczestnika,
•    na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

Złożenie wniosku o wypłatę transferową jest równoznaczne z wypowiedzeniem udziału w PPE. Wypłata transferowa nie może jednak nastąpić, gdy jest się nadal pracownikiem pracodawcy prowadzącego program.
Zwrot, czyli wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu, może nastąpić w przypadku likwidacji PPE, gdy uczestnik nie ma możliwości dokonania wypłaty bądź wypłaty transferowej. Przy dokonywaniu zwrotu uczestnik nie otrzymuje jednak wszystkich zgromadzonych środków. Trzeba mieć świadomości, że 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu jest wówczas przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ewidencjonowane na koncie w I filarze jako dodatkowa składka emerytalna.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT