Przejdź do treści Wyszukiwarka

Istotne poglądy

Zastanawiasz się nad pozwaniem instytucji finansowej? A może Twój spór z instytucją finansową jest już rozstrzygany przez sąd?

Istotny pogląd to materiał opiniodawczy o charakterze pomocniczym, wydawany przez Rzecznika Finansowego. Choć dla sądu nie jest wiążący, to w uzasadnieniu orzeczenia, sąd powinien ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać tzw. istotny pogląd Rzecznika Finansowego?

Wystąp z powództwem do sądu – w sformułowaniu roszczeń mogą Ci się przydać:

  • argumenty przedstawiane przez Rzecznika na etapie postępowania interwencyjnego,
  • opinia wydana przez Rzecznika, po postępowaniu polubownym zakończonym brakiem porozumienia.

Po pierwszej wymianie pism procesowych, przygotuj wniosek o istotny pogląd. Wniosek musi być odręcznie podpisany. Koniecznie załącz do niego:

  • kopię dokumentacji procesowej tj. pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe etc.,
  • dotychczasową korespondencję z podmiotem rynku finansowego oraz umowę, regulamin, OWU, załączniki, aneksy etc. (jeżeli Rzecznik nie zajmował się wcześniej sprawą)

Ważne! Jeżeli wniosek składa w Twoim imieniu pełnomocnik, należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Wyślij wniosek do Rzecznika Finansowego – wniosek i niezbędne dokumenty można składać na adres:

pocztowy: Biuro Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

lub

e-mailowy: biuro@rf.gov.pl

(e-mail musi zawierać własnoręczny podpis na wniosku lub podpis elektroniczny; załącznik nie może przekraczać 20 MB)

Ważne!

W treści wniosku koniecznie określ datę rozprawy, jeśli jest wyznaczona.

Nie znasz terminu rozprawy w momencie składania wniosku? Po uzyskaniu tej informacji przekaż ją nam, najlepiej mailem na adres: biuro@rf.gov.pl

W tytule maila napisz „Istotny pogląd – termin rozprawy”, a w treści wszystkie dane pozwalające na identyfikację (imię, nazwisko, adres).

PAMIETAJ!

Istotny pogląd jest dostarczany bezpośrednio do sądu. Osoba składająca wniosek otrzymuje jego kopię i nie musi samodzielne przekazywać tego dokumentu do sądu.

Chcesz złożyć wniosek o istotny pogląd? Wypełnij odpowiedni wniosek. 

WAŻNE: Mając na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i w związku z wymaganiami polityki bezpieczeństwa informacji, Biuro Rzecznika Finansowego wprowadziło niezbędną modyfikację w korespondencji z Klientami. Zmiana dotyczy korespondencji e-mail z załącznikami zawierającymi m.in. dane osobowe Klientów, które obecnie zabezpieczone są hasłem. Dowiedz się jakie są nowe zabezpieczenia korespondencji elektronicznej z Biurem Rzecznika Finansowego.

Zobacz, jak wyglądają przykładowe istotne poglądy w najczęściej powtarzających się sprawach.