FAQ – Finanse po śmierci członka rodziny

Czy dziecko może samodzielnie zawrzeć z bankiem umowę rachunku bankowego?

Do Rzecznika Finansowego wpłynęło zapytanie rodzica, czy jego 16 letni syn może samodzielnie, bez jego udziału, założyć dla siebie rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w banku? Odpowiedź: Po ukończeniu 13 roku życia dziecko uzyskuje tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co powoduje, iż może samodzielnie zawrzeć umowę rachunku bankowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że jej ważność zależy od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego, co wynika z art. 18 § 1 kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny dziecka podpisuje wszystkie dokumenty związane z założeniem rachunku oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy o rachunek osobisty. Jeśli konto nastolatka będzie otwierane przez Internet, to rodzic lub opiekun prawny muszą być obecni w placówce bankowej lub przy kurierze w chwili podpisywania dokumentów związanych z rachunkiem.

Jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku zmarłego prowadzonym w banku?

W myśl art. 92bb ust. 1 ustawy – prawo bankowe, banki są zobowiązane prowadzić Centralną informację o rachunkach bankowych (dalej: Centralna informacja). Są w niej zgromadzone informacje na temat wszelkich rachunków bankowych prowadzonych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowej, niezależnie od osoby, na rzecz której dany rachunek jest prowadzony (art. 92ba ustawy – prawo bankowe). Oznacza to więc, że znajdują się w niej informacje dotyczące rachunków prowadzonych na rzecz osób fizycznych, w tym przedsiębiorców oraz małoletnich, a także dane dotyczące rachunków wspólnych.

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 t.j., dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Norma ta odnajdzie swoje zastosowanie do wszystkich rachunków bankowych, niezależnie od ich rodzaju, prowadzonych na rzecz osób fizycznych, w tym małoletnich.