ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

„W trosce o klienta. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń”

 

Koszt udziału w konferencji wynosi: 500 zł brutto od osoby.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa

Warunki uczestnictwa w konferencji:

1. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do dnia 6 listopada 2018 r. poprzez poniższy formularz elektroniczny lub na adres mailowy konferencja@rf.gov.pl

 

2. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest zwrotna informacja mailowa wysyłana na adres mailowy z którego dokonano zgłoszenia (proszę sprawdzać także skrzynkę SPAM).   

 

3. Dokonanie wpłaty na konto Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej:
Bank PEKAO S.A. 44 1240 5963 1111 0000 4799 5532 do dnia 9 listopada 2018 r.

 

4. Faktury VAT zostaną przesłane uczestnikom po konferencji.

 

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie dokonanie zmian w programie konferencji.

 

7. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do żądania/zatrzymania zapłaty za udział w konferencji w przypadku nieodwołania przez zgłaszającego uczestnictwa w konferencji do dnia 12 listopada 2018 r.

 

* pola wymagane
Telefon kontaktowy:
Captcha image

Nie możesz odczytać obrazka? Kliknij tutaj aby odświeżyć.

1.            Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie niniejszego formularza
(dalej jako „Dane Osobowe”) jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87.  Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@rf.gov.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.
Rzecznik wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@rf.gov.pl
2.            Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji konferencji.
3.            Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit.  f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jakim jest organizacja konferencji. 
4.            Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym dane mogą być udostępnione w związku z organizacją konferencji i ich upoważnieni pracownicy.
5.            Administrator będzie przechowywać:
a.            dane związane ze zgłoszeniem udziału w konferencji nie dłużej niż 30 dni od jej zakończenia
b.            dane związane z kwestiami podatkowymi i rachunkowymi przez 5 lat.
6.            Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a)prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b)prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.            Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konferencji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT