Kierunki działań Fundacji

Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej ma na celu organizowanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia edukacji ubezpieczeniowej ludności. Ma przede wszystkim być płaszczyzną współpracy i współdziałania, postrzeganą bardziej neutralnie i przez to skupiać wokół siebie ludzi i inicjatywy, których celem jest edukacja i informacja ubezpieczeniowa. Jest ona kolejnym dowodem przydatności takiej formuły dla realizacji celów społecznie użytecznych. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej stanowi jedną z płaszczyzn realizacji funkcji Rzecznika Ubezpieczonych, tj. funkcji edukacyjno-informacyjnej.
Zarząd Fundacji po dokonaniu analizy dotychczasowej działalności Fundacji postanowił ją kontynuować, jednocześnie wzbogacając ją o nowe elementy. Poniżej w punktach prezentujemy kluczowe kierunki działania Fundacji w przyszłym roku.

 

 1. Stała współpraca z portalem internetowym Rzecznika Ubezpieczonych polegająca na publikacji i przekazywaniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Organizacja seminariów problemowych poświęconych ubezpieczeniom, w szczególności dotyczących prawa ubezpieczeniowego oraz obecnych zmian ustawodawczych odnoszących się do ubezpieczeń.
 3. Organizacja - we współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz "Gazetą Ubezpieczeniową" - konkursu na prace magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń,
 4. Organizowanie szkoleń dla pośredników ubezpieczeniowych z zakresu prawa ubezpieczeniowego,
 5. Wprowadzenia programu edukacji ubezpieczeniowej do szkół ponadpodstawowych w szczególności poprzez:
  • nawiązanie współpracy z MEN-em i uzyskania akceptacji przedstawionych programów
  • nawiązanie współpracy z Zakładami Ubezpieczeń celem wykorzystania ich kadr do wdrażania programu edukacyjnego
 6. Przygotowywanie broszur informacyjnych dotyczących prawa ubezpieczeniowego i jego zmian.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji ubezpieczeniowych w mediach w szczególności poprzez:
  • współpracę z prasą fachową i wybranymi dziennikami poprzez zamieszczanie materiałów edukacyjno-informacyjnych w stałych działach i rubrykach poradniczych,
  • współpracę z rozgłośniami radiowymi,
  • współpracę ze stacjami telewizyjnymi w zakresie prezentacji materiałów edukacyjnych,
 8. Stała współpraca z Rzecznikiem Ubezpieczonych, m. in. w zakresie prezentacji w "Monitorze Ubezpieczeniowym" materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla środowisk zawodowych.
 9. Organizacja i współuczestnictwo w spotkaniach poświęconych problematyce etyki w działalności zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych,
 10. Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zakresie ochrony praw konsumenckich w działalności ubezpieczeniowej,
 11. Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i podkomisji sejmowych związanych z prawami i obowiązkami konsumenckimi w prawie ubezpieczeniowym,
 12. Współpraca z Departamentem Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji celów Fundacji.

Katalog ten nie zamyka innych użytecznych inicjatyw, do których zgłaszania serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT