Rada Edukacji Finansowej

Rada Edukacji Finansowej jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej, sprawuje nadzór nad realizacją jego zadań oraz nad gospodarowaniem środkami Funduszu. W jej skład wchodzą:

 1. Pani Renata Oszast – Przewodnicząca Rady (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 2. Pani Monika Wojciechowska (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 3. Pani Katarzyna Szwarc (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 4. Pani Danuta Pusek (przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki)
 5. Pan Paweł Zagaj (przedstawiciel Rzecznika Finansowego)
 6. Pani Marta Kozon (przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 7. Pan Maciej Karczyński (przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego)
 8. Pani Anna Kasprzyszak (przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego)
 9. Pani Monika Przyborska (przedstawiciel Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.)
 10. Pan Artur Radomski (przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)
 11. Pan Michał Witkowski (przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.)
 12. Pani Alina Bączar-Bednorz (przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)