Rada Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Edukacji Finansowej jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej, sprawuje nadzór nad realizacją jego zadań oraz nad gospodarowaniem środkami Funduszu. W jej skład wchodzą:

1)   Ministerstwo Finansów – Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów i Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej;

2)   Ministerstwo Edukacji Narodowej –  Danuta Pusek, Radca Ministra, Departament Programów i Nauczania Podręczników;

3)   Rzecznik Finansowy – Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego;

4)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marta Kozon, Radca Prezesa, Departament Komunikacji;

5)   Komisja Nadzoru Finansowego – Maciej Karczyński, ekspert;

6)   Narodowy Bank Polski – Anna Kasprzyszak, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw;

7) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – Piotr Jaworski, Członek Zarządu;

8)   Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Artur Radomski, Dyrektor Biura Zarządu BFG;

9)   Polski Funduszu Rozwoju S.A. – Michał Witkowski, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej;

10)  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  – Pani Alina Bączar – Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW;

11)  Ministerstwo Finansów – Krzysztof Grad, Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji;

12)  Ministerstwo Finansów – Joanna Bęza-Bojanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.