Rada Funduszu Edukacji

Rada Edukacji Finansowej jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej, sprawuje nadzór nad realizacją jego zadań oraz nad gospodarowaniem środkami Funduszu. W jej skład wchodzą:

1)   Ministerstwo Finansów – Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów i Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej;

2)   Ministerstwo Edukacji Narodowej –  Alina Sarnecka, Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji

3)   Rzecznik Finansowy – Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego;

4)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Katarzyna Krochmal, Dyrektor Biura Budżetu i Administracji;

5)   Komisja Nadzoru Finansowego – Agnieszka Kowalska, Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych;

6)   Narodowy Bank Polski – Anna Kasprzyszak, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw;

7) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – Katarzyna Borkowska–Wiśniewska, Dyrektor Działu ds. Korporacyjnych;

8)   Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Artur Radomski, Dyrektor Biura Zarządu BFG;

9)   Polski Funduszu Rozwoju S.A. – Michał Witkowski, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej;

10)  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  – Pani Alina Bączar – Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW;

11)  Ministerstwo Finansów – Krzysztof Grad, Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji;

12)  Ministerstwo Finansów – Tomasz Szałwiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.