Rada Funduszu Edukacji

Rada Edukacji Finansowej jest odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków i sposobów realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej, sprawuje nadzór nad realizacją jego zadań oraz nad gospodarowaniem środkami Funduszu. W jej skład wchodzą:

 1. Pani Renata Oszast – Przewodnicząca Rady (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 2. Pan Krzysztof Grad (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 3. Pani Joanna Bęza-Bojanowska (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 4. Pani Alina Sarnecka (przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 5. Pan Paweł Zagaj (przedstawiciel Rzecznika Finansowego)
 6. Pani Marta Kozon (przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 7. Pan Maciej Karczyński (przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego)
 8. Pani Anna Kasprzyszak (przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego)
 9. Pani Katarzyna Borkowska – Wiśniewska (przedstawiciel Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.)
 10. Pan Artur Radomski (przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)
 11. Pan Michał Witkowski (przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
 12. Pani Alina Bączar-Bednorz (przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych)