Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych - doświadczenia polskie na tle międzynarodowym 24.10.2007

Szanowni Państwo,

Edukacja, nie ograniczająca się jedynie do podstawowych form objętych programami szkolnymi, stanowi we współczesnym świecie istotny element rozwoju wszystkich dziedzin funkcjonowania państw i społeczeństw.
Szczególnie doniosłą rolę spełniają edukacyjno - informacyjne rozwiązania w zakresie różnych płaszczyzn funkcjonowania systemów ekonomicznych, w tym systemów ubezpieczeniowych i bankowych.
Właściwe rozwiązania w tym zakresie wpływają w istotny sposób na kształtowanie świadomości konsumentów różnych usług. Wiąże się to również z pojawianiem się we współczesnym świecie, w tym zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej, nowych możliwości i form rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w szerszym aspekcie rozwoju prawa konsumenckiego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lepszego poznania tej problematyki, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, zorganizowali w dniu 24 października 2007 r. międzynarodowe sympozjum poświęcone tej problematyce pt. "Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych - doświadczenia polskie na tle międzynarodowym" .
Poniżej przedstawiamy program sympozjum oraz wystąpienia poszczególnych uczestników sympozjum.

"Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych - doświadczenia polskie na tle międzynarodowym"
9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników

9.45 - 10.00 Otwarcie sympozjum

10.00 - 11.40 Sesja I
Edukacja ubezpieczeniowa - stan obecny, potrzeby. Rozwiązania międzynarodowe

Uczestnicy:

Dr Stanisław Rogowski, Rzecznik Ubezpieczonych, Edukacja ubezpieczeniowa w Polsce - blaski i cienie

Grażyna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Świadomość konsumencka w świetle badań i doświadczeń Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

Marco Habschick, EVERS & JUNG Financial Services (Niemcy), Edukacja ubezpieczeniowa w Unii Europejskiej

Michał Matul, The Microfinance Centre (Polska), Budowanie świadomości ubezpieczeniowej poprzez edukację finansową - korzyści dla klientów i branży ubezpieczeniowej

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.40 Sesja II
Reprezentacja interesów konsumentów usług ubezpieczeniowych - rozstrzyganie sporów

Uczestnicy:

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polityka ubezpieczeniowa a ochrona interesu konsumenta

Geoffrey Bezzina, Malta Financial Services Authority (Malta), Polubowne rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej

Isabel Mendes Cabeçadas, Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (Portugalia), Rozstrzyganie sporów dotyczących transgranicznych umów ubezpieczeniowych

David Thomas, Financial Ombudsman Service (Wielka Brytania), Rozstrzyganie sporów między ubezpieczonymi i zakładami ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii

13.40 - 14.20 Obiad

14.20 - 15.40 Sesja III
Prawne aspekty ochrony konsumentów - problemy do rozwiązania

Uczestnicy:

Dr Dariusz Fuchs, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, Charakterystyka projektu Insurance Restatement

Dr Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ochrona konsumencka dla osoby na której rzecz zawarto umowę ubezpieczenia

Aleksander Daszewski, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Konsument usług ubezpieczeniowych a ogólne warunki ubezpieczenia

15.40 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie sympozjum


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT