Ogólnopolska Konferencja Naukowa „III filar – szansa na lepsze jutro?” - 29 marca 2012 r., Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja

Konferencja

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „III filar - szansa na lepsze jutro?"

29 marca 2012 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „III filar - szansa na lepsze jutro?". Tematem przewodnim konferencji był szeroko rozumiany III filaru systemu emerytalnego.

Konferencja była współorganizowana przez Katedrę Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Wydarzenie objął patronatem Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. Krzysztof Rączka, a także główne instytucje rynku ubezpieczeniowego: Polska Izba Ubezpieczeń (sponsor główny konferencji) oraz Rzecznik Ubezpieczonych. Szeroka promocja konferencji możliwa była dzięki licznym patronom medialnym: „Prawu Asekuracyjnemu", „Gazecie Bankowej", „Rozprawom Ubezpieczeniowym", Wydawnictwu Wolters Kluwer oraz portalowi: karieraprawnika.pl.

W założeniu organizatorów konferencja miała stać się wyjątkowym wydarzeniem naukowym, podczas którego zaprezentowane zostaną zarówno koncepcje pracowników naukowych wyższych uczelni, jak i problemy z produktami trzeciofilarowymi dostrzegane przez praktyków - przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i kancelarii prawnych.

Konferencja podzielona była na trzy panele. Pierwszy z nich - „Miejsce III filaru w systemie emerytalnym" miał charakter wstępny, stanowił swego rodzaju wprowadzenie do problemów podnoszonych podczas kolejnych wystąpień. Nakreślona została podczas niego zarówno historia zmian w systemie emerytalnym, jak i perspektywa prawnoporównawcza.   Pierwszy referat pt. „Charakter dodatkowych systemów zabezpieczenia emerytalnego" wygłosiła prof. Inetta Jędrasik-Jankowska - kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW.  Kolejne wystąpienie pt. „III filar w systemie emerytalnym" zaprezentował  prof. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Prof. Gertruda Uścińska z Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej UW omówiła dodatkowe systemy emerytalne w kontekście regulacji Unii Europejskiej w referacie „Dodatkowe systemy emerytalne w regulacjach UE. Konsekwencje dla państw europejskich". Pierwszy panel zamknął mgr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW  wystąpieniem pt. „Charakter prawny środków gromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych - II czy już III filar?".

W drugim panelu zaprezentowane zostały formy lokowania środków w ramach III filaru ubezpieczeniowego. Prof. Magdalena Szczepańska z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW wygłosiła referat „Ubezpieczenie na życie jako forma indywidualnej przezorności". Dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu koncentrował się w swoim wystąpieniu („Ile trzeba zaoszczędzić - czyli indywidualne podejście do ryzyka emerytalnego") na konstrukcji pojęcia określanego jako ryzyko w ubezpieczeniu emerytalnym. Z kolei prof. Iwona Sierocka z Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentowała problematykę Pracowniczych Programów Emerytalnych w referacie: „Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego".

Jako pierwszy w panelu „praktyków" głos zabrał Marcin Łuczyński, członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W swojej prezentacji zaprezentował statystyki dotyczące popularności produktów trzecioflarowych w społeczeństwie. Karol Rajewski, członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w wystąpieniu pt. „Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - wyzwania i praktyka" porównał główne cechy IKE i IKZE. Z kolei mec. Paweł Halwa z Kancelarii Prawnej Schoenherr (wystąpienie „Oferowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych w ramach polis typu unit-linked") przybliżył pozaustawową formę zabezpieczenia emerytalnego, a mianowicie polisy typu unit-linked. Przemysław Gawlak, menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska SA i TFI Allianz Polska SA skoncentrował się na ustawowych planach emerytalnych, dostrzegając w nich szansę na stabilną emeryturę ( referat pt. „Ustawowe plany emerytalne (PPE, IKE, IKZE) - stabilna podstawa emerytalna: postulat do realizacji").

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny poświęcony opłatom likwidacyjnym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wzięły w nim udział: mec. Anna Tarasiuk-Flodrowska z Kancelarii Hogan Lovells LLP, mec. Aldona Wnęk z Open Life oraz Anna Dąbrowska i Anna Gadomska-Orłowska z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Podczas panelu wskazano z jednej strony na fakt, że ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym nie są produktem dla każdego, z drugiej zaś, że świadomość konsumentów w zakresie tego typu ubezpieczeń jest znikoma.

Konferencję zaliczyć należy z całą pewnością do udanych. Świadczy o tym zarówno duża frekwencja, jak i burzliwa dyskusja po wystąpieniach. Publiczność kierowała do prelegentów liczne pytania, nierzadko polemizując z podnoszonymi tezami. W ocenie organizatorów cel naukowy został osiągnięty: w merytorycznej dyskusji starły się poglądy różnych środowisk. Poza studentami i pracownikami naukowymi na konferencji pojawili się przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, instytucji finansowych, kancelarii prawnych. Zainteresowanie wydarzeniem pokazuje, że społeczeństwo potrzebuje poważnej, merytorycznej debaty nad systemem emerytalnym.

 

Diana Bożek

Maciej Balcerowski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT