Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń zdrowotnych - konferencja Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej - Warszawa, 04.06.2008

Konferencja „Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń zdrowotnych”

W konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 68 zapisane jest, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia a władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych niezależnie od ich sytuacji materialnej. Ale są też środki prywatne, które potencjalnie mogą służyć wsparciu systemu ochrony zdrowia w tej szczególnie trudnej sytuacji w jakiej znalazła się obecnie polska służba zdrowia

I w tym miejscu nasuwają się zasadnicze pytania:

Pierwsze z nich brzmi: Do czego ma prawo i na zaspakajanie jakich świadczeń medycznych może liczyć pacjent w polskim systemie ochrony zdrowia ?

Drugie: Czy istnieje potrzeba wykorzystania dodatkowych instrumentów finansowych, które w sposób korzystny mogłyby wpłynąć na poprawę sytemu opieki zdrowotnej, skoro znaczna część polskiego społeczeństwa uważa, że za składkę zdrowotną należy się wszystko i wszystkim bez ponoszenia dodatkowych kosztów ?

I będące ich konsekwencją kolejne, szczególnie nurtujące Rzecznika Ubezpieczonych pytanie: W jaki sposób i jak głęboko zreformować system ochrony zdrowia z wykorzystaniem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w momencie zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich, którzy jesteśmy lub będziemy pacjentami, klientami tego systemu ?

Aby ukazać pełne spektrum odpowiedzi na wyżej postawione pytania – ukazać polaryzację stanowisk wszystkich zainteresowanych w odniesieniu do omawianych podczas Konferencji kwestii z prezentacjami i głosami w dyskusji występowali:

Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, która odczytała list od dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,

Przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej:

Pan Poseł prof. dr hab. Zbigniewa Religa,

Pan Poseł Bolesław Piecha – Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,

Pan Senator Michał Okła – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia,

Pan Poseł Marek Balicki – Członek Sejmowej Komisji Zdrowia,

Pan Poseł Andrzej Orzechowski - Członek Sejmowej Komisji Zdrowia,

Pan Poseł Stanisław Szwed – reprezentujący zarówno władzę ustawodawczą jak i związek zawodowy NSZZ Solidarność

Pan Poseł Ludwik Dorn - Członek Sejmowej Komisji Zdrowia,


Przedstawiciele świadczeniobiorców i świadczeniodawców

Pani dr Dorota Karkowska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Uniwersytet Łódzki,

Pani Urszula Michalska – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),

Pan dr hab. Romuald Krajewski – Naczelna Rada Lekarska,

Pan Paweł Kalbarczyk – Polska Izba Ubezpieczeń,

Pani Małgorzata Kowalska – Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia,

Pan Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

Pan Krzysztof Bukiel – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,


Niezależni eksperci:

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka,

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz,

Prof. Romuald Holly,

Dr Iwona Laskowska,

Dr Andrzej Koronkiewicz,Na konferencji obecni byli także:

- Pani Poseł Agnieszka Kozłowska Rajewicz - Członek Sejmowej Komisji Zdrowia,

- Eurodeputowana, Pani Poseł Ewa Tomaszewska,


- Pani Katarzyna Przewalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów,

- przedstawiciele ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH,

- powiatowi i miejscy Rzecznicy Konsumentów,

- przedstawiciele FEDERACJI I STOWARZYSZEŃ KONSUMENCKICH,

- arbitrzy SĄDU POLUBOWNEGO przy Rzeczniku Ubezpieczonych,

- przedstawiciele SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH branży ubezpieczeniowej w tym:

zakładów ubezpieczeń – POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ,

brokerów – Polskiej Izby BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH z Panią Prezes Małgorzatą Kaniewską na czele,

pośredników – przedstawicieli Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,

przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń związanych z ochroną zdrowia:

- dr n. med. Kazimierz Dragański – Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego,

- dr n. med. Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii,

- Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

- prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak – Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,

 

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

List Dr. Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich

Uzdrowić system - wywiad z Konstantym Radziwiłłem - Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć oraz prezentowane przez prelegentów prezentacje.

Galeria zdjęć


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT