Relacja z konferencji "W trosce o klienta. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń" - Warszawa, 13 listopada 2018 r.

Rzecznik Finansowy wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej zorganizowali konferencję pt. „W trosce o klienta. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń". Spotkanie odbyło się 13 listopada 2018 roku.

Założeniem konferencji była dyskusja nad aktualnymi problemami dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy klienta rynku finansowego w obliczu implementacji do prawa krajowego tzw. dyrektywy IDD. Dodatkowo ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, po raz kolejny rozszerzyła kompetencje Rzecznika Finansowego.

- Nowe przepisy uzupełniają pewną lukę w ochronie klientów rynku finansowego - mówiła Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Zwracała uwagę, że do tej pory nie można było zgłosić się do Rzecznika Finansowego z zastrzeżeniami dotyczącymi działalności multiagentów czy brokerów. Rzecznik nie miał podstaw do podstaw do podjęcia postępowania interwencyjnego wobec nich lub przeprowadzenia postępowania polubownego. Tego typu pośrednicy nie byli też objęci obowiązkami przewidzianymi przez tzw. ustawę reklamacyjną, która nadkłada obowiązek rozpatrzenia reklamacji klienta w określonym terminie.

Nowe przepisy przynoszą też zmiany dla szeroko pojętych dystrybutorów ubezpieczeń.

- Witamy w świecie brokerów. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń powoduje, że zasady i sposób działania brokerów zostały rozszerzone na dystrybutorów ubezpieczeń - mówił Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Podkreślał przy tym różnicę między brokerami, a dystrybutorami ubezpieczeń: broker kupuje ubezpieczenia dla swojego klienta, a nie sprzedaje je klientowi.


O celu przeprowadzania analizy potrzeb klienta

Nowy wymogi dotyczące badania potrzeb klienta i tworzenia produktu ubezpieczeniowego, pod kątem odpowiedzialności dystrybutora omówiła prof. Dorota Maśniak, z Uniwersytetu Gdańskiego

- Analiza wymagań i potrzeb klienta stanowi korelat obowiązku deklaracji ryzyka. Celem analizy jest umożliwienie podjęcia świadomej decyzji przez klienta w kwestii skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej - wykształcenie zdolności świadomego  korzystania z informacji, umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. Analiza nie stanowi obowiązku informacyjnego i nie powinna się sprowadzać do podpisania kolejnego oświadczenia przez klienta - mówiła Dorota Maśniak.

Podkreślała, że co do zasady w przypadku nieprawidłowości w wykonaniu obowiązku analizy wymagań i potrzeb klienta mogą skutkować zarówno odpowiedzialnością cywilną (wobec ewentualnego poszkodowanego zachowaniem dystrybutora ubezpieczeń), jak i publicznoprawną (sankcjami administracyjnymi, również o charakterze karnym).

Prezentacja prof. Doroty Maśniak


Dwa tryby reklamacyjne - praktyczne problemy

Kolejne wystąpienie dotyczy praktycznych aspektów rozpatrywania reklamacji przez dystrybutorów.

- Ustawa o dystrybucji wprowadza dwa podobne do siebie, ale jednak niezbyt kompatybilne tryby rozpatrywania reklamacji wnoszonych przez osoby fizyczne oraz przez inne podmioty - mowił Tomasz Młynarski, radca prawny.

Zwracał uwagę, że powoduje to niestety pewne luki czy paradoksy, spośród których tylko część daje się naprawić za pomocą odpowiedniej wykładni przepisów.

- Jednym z takich wyzwań jest chociażby odróżnienie reklamacji związanych i niezwiązanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, gdyż tylko te ostatnie winny być rozpatrywane przez brokerów i multiagentów - mówił Tomasz Młynarski.

Prezentacja mec. Tomasza Młynarskiego

Zobacz nagranie z pierwszej części konferencji.

Jak rozwiązywać spory?

O tym jakiego typu spory klientów z dystrybutorami mogą się pojawiać i jak je rozwiązać, mówił Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego.

Jedną z omawianych kwestii był sposób dokonywania i dokumentowania analizy potrzeb klienta. Paweł Zagaj pokazał przykład takiego stosowanego dokumentu wskazując, że część z nich nie spełnia swojej funkcji. Przypominał, że zgodnie z orzecznictwem TSUE, nadmiar informacji może być również uznawany za wprowadzanie w błąd. Dlatego zdaniem Pawła Zagaja, istotą tego dokumentu nie może być przekazanie klientowi jak największej liczby informacji i uzyskania pisemnego potwierdzenia, że się z nimi zapoznał.
Paweł Zagaj, oczekuje, że w pierwszym etapie większość sporów związanych z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń będzie przedmiotem tzw. postępowania interwencyjnego Rzecznika Finansowego. Jednocześnie wskazywał, że w ramach tzw. postępowania polubownego jest możliwość zaangażowania w rozwiązanie sporu trzech stron: klienta-dystrybutora-ubezpieczyciela, co będzie niewątpliwą zaletą i może pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego strony.

Prezentacja mec. Pawła Zagaja


Unijni nadzorcy o dystrybucji

Katarzyna Malinowska, z Akademii Leona Koźmińskiego zaprezentowała przegląd sposobu wdrożenia dyrektywy dystrybucyjnej do systemów prawnych większych krajów UE oraz działalność nadzorów w tym obszarze. Zwróciła przy tym uwagę, że opóźnienie we wdrożeniu dyrektywy nie powinno dziwić, gdyż w  części dużych krajów UE stosowne regulacje zostały wprowadzone dopiero w bieżącym roku. Podkreśliła też, że z początkiem października 2018 r. nadzorcy przyjęli tzw. nowy protokół Luksemburski. Dokument ten zawiera postanowienia dotyczące współpracy właściwych organów w zakresie stosowania dyrektywy IDD. Wynika to z założenia, że nowy system dystrybucji ubezpieczeń wymaga pogłębienia współpracy między organami, aby umożliwić wyższy poziom integracji rynku. Jednym z głównych motywów decyzji jest współpraca i wymiana informacji między właściwymi organami nadzoru jako mające zasadnicze znaczenie dla ochrony klientów, jak też zapewnienia solidności działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rynku wewnętrznym.

Prezentacja prof. Katarzyny Malinowskiej


Czego można spodziewać się w sądach?

O możliwych trendach w orzecznictwie sądowym związanym ze sporami dotyczącymi stosowania ustawy o dystrybucji, mówił prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Zwracał uwagę, że sądy mogą prezentować dwa podejścia: paternalistyczne lub liberalne. Albo będą uznawać, że dystrybutor zobowiązany jest w każdym przypadku do zapewnienia klientowi ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z potrzebami i  wymaganiami klienta (co byłoby wyrazem podejścia paternalistycznego). Albo, że jedynym zadaniem dystrybutora jest zapewnienie efektywnego rozpoznania oraz analizy potrzeb i wymagań klienta, a także do udzielenia właściwej informacji o produkcie ubezpieczeniowym, by stworzyć warunki do podjęcia przez samego klienta trafnej decyzji (co byłoby wyrazem podejścia liberalnego).

- W zależności od postrzegania zakresu zadań dystrybutora wobec klienta, kształtować się będzie orzecznictwo sądowe akcentujące odpowiedzialność dystrybutora za nieosiągnięcie właściwego skutku (w postaci umowy ubezpieczenia o prawidłowym zakresie pokrycia) lub też jedynie za jego niewłaściwe działanie (polegające na niedopełnieniu obowiązków informacyjnych). Jest również możliwe, że sposób kształtowania odpowiedzialności dystrybutora będzie zależał od tego, czy klientem jest konsument, czy też nie-konsument. - mówił Marcin Orlicki.

Prezentacja prof. Marcina Orlickiego


Zobacz nagranie z drugiej części konferencji.

 


Program konferencji

 

 

Patroni medialni  

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT