„Bancassurance - Rekomendacja U - szanse i zagrożenia” - konferencja Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Rzecznika Ubezpieczonych - Warszawa, 21.05.2014 r.

Szanowni Państwo,

Od kilku lat trwa szeroka dyskusja na temat obecnego kształtu i użyteczności społecznej modelu bancassurance w Polsce z uwzględnieniem dotychczasowych, nie zawsze  pozytywnych doświadczeń w tym segmencie rynku, na które Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał w swoich kolejnych Raportach. Na występujące problemy wskazywały również organizacje konsumenckie, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ nadzoru finansowego, przedstawiciele środowisk akademickich, a ostatnio także Rzecznik Praw Obywatelskich. Występujące nieprawidłowości spowodowały też, że w ostatnich latach Komisja Nadzoru Finansowego chcąc ukształtować ramy współpracy bankowo-ubezpieczeniowej, podjęła szeroko zakrojone działania nad przygotowaniem oraz wprowadzeniem rekomendacji nadzorczej, dotyczącej rynku bancassurance, prezentując zainteresowanym projekt Rekomendacji U.

Pragnąc szerzej przybliżyć potencjalny zakres zmian na rynku po przyjęciu rekomendacji nadzorczej w zakresie bancassurance, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała w dniu 21 maja 2014 r. konferencję pt. „Bancassurance - Rekomendacja U - szanse i zagrożenia", kierowaną do wszystkich uczestników rynku bankowego i ubezpieczeniowego.

Celem Fundacji było zorganizowanie spotkania, które stanowiło wielostronną płaszczyznę wymiany poglądów na temat pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania proponowanej Rekomendacji U, szczególnie w ograniczaniu występujących dotychczas nieprawidłowości, ukazując również doświadczenia międzynarodowe na tym polu. Chceliśmy się również wspólnie zastanowić czy wprowadzone samoregulacje i wytyczne ze strony nadzoru będą wystarczające, czy też istnieje potrzeba zmian przepisów powszechnego prawa.

W konferencji udział wzięli reprezentanci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Federacji Konsumentów, rzecznicy konsumentów, samorządów gospodarczych banków i zakładów ubezpieczeń, nadzoru finansowego oraz wybitni przedstawiciele polskiej nauki zajmujący się problematyką ubezpieczeniową, którzy ocenili oddziaływanie Rekomendacji, a także nakreślili potrzebne w ich ocenie kierunki zmian.

Poniżej prezentujemy program konferencji, sprawozdanie oraz prezentacje multimedialne prelegentów.

Program

Szczegółowe sprawozdanie


Prezentacje mulimedialne:

Kamil Pluskwa-Dąbrowski - Bankassurance – czy dzisiaj spełnia swoją użyteczną rolę?

Małgorzata Więcko-Tułowiecka - Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Agnieszka Olek - Bancassurance z poszanowaniem interesów konsumentów

Cezary Orłowski - Rekomendacja U z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Marcin Orlicki - Czy Rekomendacja U będzie wystarczająca? Czy potrzeba zmian w przepisach prawa?

 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT