„Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym” - Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego UMK oraz TNOiK – „Dom Organizatora” - Toruń, 19 maja 2011 r.

„Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym”

Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego UMK oraz TNOiK – „Dom Organizatora”

Partner Konferencji: Polska Izba Ubezpieczeń

Patronat naukowy – Dziekan WPiA UMK – prof. dr hab. Andrzej Sokala
Patronat medialny: Redakcja Wiadomości Ubezpieczeniowych (prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz)

Kompensacja szkód wynikłych z wypadków komunikacyjnych należy do problematyki, której społeczno – gospodarczego znaczenia nie sposób przecenić, zwłaszcza w warunkach społeczeństw o dużym stopniu rozwoju motoryzacji, do których należy także Polska, choć nie dotyczy to z pewnością stanu naszej infrastruktury drogowej.
Jedną z newralgicznych kwestii stanowi zakres kompensacji szkody, w sytuacji kiedy poszkodowany w następstwie wypadku traci możliwość korzystania z własnego pojazdu, wskutek jego uszkodzenia lub zniszczenia. Na tym tle żywo dyskutowane jest uprawnienie do refundacji kosztów najmu tzw. pojazdu zastępczego. Czy takie uprawnienie należy się w każdej sytuacji i niezależnie od przeznaczenia i „celu”, w jakim uszkodzony pojazd był używany przed wypadkiem, czy też ogranicza się ono wyłącznie do sytuacji szczególnych, np. takich, w których pojazd jest poszkodowanemu bezwzględnie potrzebny do wykonywania zawodu czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej?
Stanowisko orzecznictwa sądowego, a także poglądy przedstawicieli doktryny są w tej kwestii dalekie od jednolitości. Co więcej, standardy obowiązujące w tym zakresie w innych państwach również nie są jednakowe, a niekiedy wykazują diametralne różnice.
Wszystko to sprawia, że zasygnalizowana problematyka zasługuje na temat poważnej konferencji naukowej, która zorganizowana zostanie przez ośrodek prawa ubezpieczeniowego UMK w Toruniu i odbędzie się w dniu 19 maja br. Na dzień konferencji ukaże się publikacja książkowa, której współautorami będą wytrawni znawcy prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego z różnych ośrodków naukowych z całej Polski.
W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych; opłaty są minimalne a „pojemność” sal konferencyjnych nieograniczona.
Uczestnicy otrzymają naukową publikację książkową oraz ingrediencje zapewniające „konferencyjną reprodukcję prostą”, których banauzyjska wartość dorówna wysokości symbolicznej opłaty konferencyjnej.

Program

Formularz zgłoszeniowy

 Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT