„Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę – wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego” - Konferencja Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Rzecznika Ubezpieczonych - Warszawa, 14 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Od kilku lat w środowisku prawniczym oraz w branży ubezpieczeniowej, trwa szeroko zakrojona dyskusja nad potrzebą i możliwościami ustanowienia tzw. standaryzacji (tabelaryzacji) zadośćuczynień i związanej z tym przewidywalności wysokości świadczeń. Ubezpieczyciele, nie bez pewnej racji podkreślają, że dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań będą mogli przewidzieć ile takie szkody mogą ich kosztować i utworzyć rezerwy w odpowiedniej wysokości.

Z drugiej strony, na co równie trafnie wskazują w głównej mierze przedstawiciele środowisk sędziowskich, adwokatów i radców prawnych, kancelarii i doradców odszkodowawczych - wprowadzenie tabel określających wysokość świadczeń naruszyłoby niezawisłość sądów i wymagałoby zmiany przepisów kodeksu cywilnego bądź przyjęcia w tym zakresie odrębnej regulacji rangi ustawowej. Równolegle także toczyła się debata na temat dopuszczalności zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych sprzed sierpnia 2008 r., przyznawanych na podstawie art. 448 k.c., kwestii miarkowania ich zakresu i wysokości oraz znaczących trudności dowodowych w dowodzeniu tych  roszczeń. Wskazuje się także na coraz głębszą i trudną do przewidzenia ewolucję orzecznictwa sądowego w tym zakresie, próbując na jej tle rysować przyszłość instytucji zadośćuczynień zarówno dla bezpośrednio poszkodowanych, jak i pośrednio poszkodowanych najbliższych członków rodziny.

Pragnąc szerzej omówić te kwestie, a także rodzące się na ich tle problemy i możliwe sposoby ich ograniczenia, w tym również próby ich rozwiązywania, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych zoorganizowała w dniu 14 stycznia 2015 r. konferencję pt. „Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę – wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego”.

Głównym celem Konferencji było stworzenie wielowymiarowej płaszczyzny wymiany poglądów na temat pojawiających się problemów, a także możliwości ich rozwiązania z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń. Cenne było podjęcie dyskusji w szerszym gronie zarówno praktyków, jak i przedstawicieli polskiej nauki prawa ubezpieczeniowego oraz wymiana poglądów ze znawcami tej trudnej tematyki.

Poniżej prezentujemy program konferencji, szczegółowe sprawozdanie oraz prezentacje prelegentów.


Program konferencji


Sprawozdanie


Prezentacje prelegentów

- Joanna Smereczańska-Smulczyk - Zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń sprzed 3 sierpnia 2008 r. jako wartość dodana dla rodzin osób poszkodowanych

- Zdzisława Cwalińska-Weychert - Trudności   dowodowe w   przypadku   roszczeń o   zadośćuczynienie   za   krzywdę powstałą   w   dalekiej   przeszłości

- Marcin Orlicki - Za i przeciw zadośćuczynieniom sprzed sierpnia 2008 r. – prawne aspekty zagadnienia

- Bartłomiej Krupa - Standaryzacja zadośćuczynień z punktu widzenia praktyki dochodzenia roszczeń

- Waldemar Truszkiewicz - HBT Index - Nowy standard oceny rozmiaru szkody osobowej

- Jakub Jacewicz - Szkoda osobowa – nowe podejście do człowieka

- Tomasz Młynarski - Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych w kontekście ubezpieczeń OC


- Jolanta Budzowska - Przyszłość instytucji zadośćuczynienia pieniężnego na przykładzie ewolucji orzecznictwa w zakresie błędów medycznych (prezentacja zapisana w formacie zip. Należy zapisać ją na pulpicie a następnie rozpakować)

- Mariusz W. Wichtowski - Zadośćuczynienie. Różne możliwości


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT