Uroczystość wręczenia nagród w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

9 czerwca 2015 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000 r. organizatorami Konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa", która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac Jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W czternastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 590 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 230.

Na XIV edycję Konkursu wpłynęło łącznie 47 prac, a Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, przyznało trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, trzy w kategorii prac licencjackich oraz trzy w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Przewodniczący Jury, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Członkowie Jury przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Marcin Wojtkowiak za pracę pt. „Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - dr Dorota Michalak za pracę pt. „Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu". Promotorem pracy jest dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim

oraz

dr Elżbieta Ociepa-Kicińska za pracę pt. „Uwarunkowania efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Katarzyna Kacprzak za pracę pt. „Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości w procesie zarządzaniu ryzykiem finansowania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oraz

mgr Patrycja Piechowiak za pracę pt. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze ubezpieczeń". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - mgr Patrycja Mocek za pracę pt. „Regres ubezpieczeniowy w funkcjonowaniu szpitali w Polsce". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - mgr Przemysław Łohutko za pracę pt. „Pojęcie wypadku w ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Joachim Kałużny za pracę pt. „Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich uczelni publicznych". Promotorem pracy jest dr Sylwester Białowąs. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Marcin Michna za pracę pt. „Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - ocena atrakcyjności oszczędzania w świetle aktualnego stanu prawnego". Promotorem pracy jest dr Marcin Gruszczyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

III miejsce - Katarzyna Książek-Kukowska za pracę pt. „Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na warunki ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych". Promotorem pracy jest dr Roman Fulneczek. Praca została napisana na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Marta Meisner za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Urszula Jastrzębska za pracę pt. „Zastosowanie ubezpieczeń w pokrywaniu skutków piractwa morskiego". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - Agnieszka Jarosławska-Kossakowska za pracę pt. „Globalne programy ubezpieczeń, ich właściwości i zastosowanie". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Rzecznik Ubezpieczonych, a także Jury Konkursu przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymała Pani Anna Podgórska za pracę magisterską pt. „Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych uprzywilejowanych grup zawodowych w Polsce". Promotorem pracy jest dr Damian Walczak. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Pan Robert Stachura za pracę podyplomowa pt. „Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała Pani Joanna Owczarek za pracę licencjacka pt. „System emerytalny w Niemczech - geneza, aktualny kształt i tendencje zmian". Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalne wyróżnienie Jury Konkursu otrzymała Pani Weronika Koralewska za pracę licencjacka pt. „Uwarunkowania indywidualnych preferencji redystrybucyjnych". Promotorem pracy jest dr Joanna Ratajczak-Tuchołka. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających Konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni Członkowie Jury, przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK i Wydawnictwo Poltext.

Ponadto Konkurs wsparły: Concordia Ubezpieczenia, Compensa TU S.A. oraz Compensa Życie TU S.A., Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, MetLife, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami Konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Zapraszamy do udziału w XV edycji Konkursu (2015/2016). Regulaminy i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl - w zakładce Nasze inicjatywy.

 

Zdjęcia z uroczystości do pobrania w oryginalnym rozmiarze

 

Piotr Budzianowski           
Sekretarz Jury


PATRONAT

 

INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE XIV EDYCJĘ KONKURSU


 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT