XV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową, w dniu 3 listopada 2015 r., ogłaszają rozpoczęcie XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2013 - 2015,
- prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2014 r. do końca 2015 r.

Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

- autora pracy;
- jej promotora;
- władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich - jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Pracę w wersji elektronicznej (na elektronicznym nośniku informacji) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 5 lutego 2016 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.
Adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02 - 001 Warszawa


Do pracy należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;

- dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);

- kopię oceny (recenzji) promotora pracy; opinię w przypadku rozpraw doktorskich;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;

- oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;

- dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) - dla celów kontaktowych.

 

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2016 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.

Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.


Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
 

Regulamin Konkursu - prace doktorskie

Regulamin Konkursu - prace magisterskie, licencjackie oraz podyplomowe

Załączniki do Regulaminu (skład Jury, terminarz, punktacja)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rf.gov.pl , 22 333 73 26).

Przewodniczący Jury Konkursu
dr Stanisław RogowskiAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT