Współpraca międzynarodowa

 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w 2013 r.

  -

 • Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń – gdzie szukać pomocy?
 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w 2012 r.
 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w roku 2011
 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w pierwszym półroczu 2011 roku
 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w roku 2010
 • Likwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie
 • Działania Rzecznika Ubezpieczonych w ramach współpracy międzynarodowej w roku 2009
 • Współpraca międzynarodowa

  Współpraca międzynarodowa Urzędu skupia się głównie wokół instytucji Unii Europejskiej. Wynika to głównie z faktu, że daje to najlepsze przełożenie na ochronę konsumentów usług ubezpieczeniowych. Urząd zaistniał w strukturach europejskich głównie dzięki aktywnemu uczestnictwu w wielu inicjatywach, nie tylko korzystając z wiedzy innych, ale również wspomagając inne kraje/instytucje własnymi doświadczeniami. 


  Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych od 2006 r. jest członkiem sieci FIN-NET. Jest to sieć założona przez Komisję Europejską i ma na celu zrzeszanie instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi. Sieć FIN-NET stała się niezwykle istotna w momencie wprowadzania koncepcji jednolitego rynku finansowego, czyli możliwości oferowania usług/produktów finansowych w innych krajach członkowskich. Fakt, że siedziba instytucji finansowej jest w innym kraju członkowskim niż konsument może wywoływać realne problemy związane z ochrona praw konsumenckich i dochodzeniem roszczeń. Współpraca miedzy instytucjami zrzeszonymi w sieci FIN-NET ma na celu usprawnienie i wzmocnienie ochrony konsumentów usług finansowych na jednolitym rynku europejskim z wykorzystaniem kompetencji właściwych dla poszczególnych podmiotów. Spotkania sieci FIN-NET odbywają się dwa razy do roku. Przedstawiciel Urzędu prezentował już na tych spotkaniach instytucję Rzecznika Ubezpieczonych jak również nasze doświadczenia, szczególnie w zakresie współpracy z krajowym i zagranicznymi przedstawicielstwami ECC-NET.

  Szczegółowe informacje na temat sieci FIN-NET

  Lista podmiotów sieci FIN - NET w języku polskim


   

  infosys_349Od kwietnia 2009 r. Rzecznik Ubezpieczonych jest również członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej rzeczników usług finansowych – International Network of Financial Services Ombudsman Schemes. Zasięg działalności tej organizacji jest znacznie większy niż sieci FIN-NET, gdyż obejmuje wszystkie kontynenty. Organizacja została powołana w celu rozwijania skutecznych metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy rzecznikami z całego świata. INFSOS umożliwia również przekazywanie spraw pomiędzy członkami organizacji, oraz konsultację w sprawach transgranicznych, co znacznie wpływa na skuteczność ochrony podmiotów zawierających umowy z instytucjami finansowymi zarejestrowanymi w innych państwach. Działalność INFSOS umożliwia ponadto większą kontrolę podmiotów finansowych.

 • Dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka członkiem grupy interesariuszy z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji - Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG)

  W dniu 25 września 2013 r. Zarząd Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) powołał dr Małgorzatę Więcko-Tułowiecką, głównego specjalistę w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych na członka grupy interesariuszy z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji - Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG).

  Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) jest stałą grupą EIOPA składającą się z przedstawicieli przedsiębiorców, konsumentów, jak i naukowców. Grupy interesariuszy są ustanowione w celu ułatwienia konsultacji EIOPA z zainteresowanymi stronami w Europie, przedstawiania opinii i opracowywania wytycznych w kwestiach regulacyjnych. Członkowie grupy mogą zgłaszać swoje wnioski i doradzać EIOPA w każdej kwestii związanej z zadaniami europejskiego organu nadzoru. Dodatkowo członkowie grupy interesariuszy powinni powiadamiać EIOPA w przypadku stwierdzenia niespójnego stosowania prawa Unii Europejskiej, a także nieprawidłowych praktyk nadzorczych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej

  Dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych pracuje od marca 2007 r. Od 2008 r. zajmuje się współpracą międzynarodową Urzędu, w tym reprezentuje Rzecznika Ubezpieczonych w ramach europejskiej sieci Fin-Net.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT