Przejdź do treści Wyszukiwarka

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie terminu zgłaszania wierzytelności syndykowi w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. Akt: WA1M/GU/188/2023)

18 sierpień 2023

W dniu 19 sierpnia 2023 r. upływa trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy w obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A.

Rzecznik Finansowy przypomina, że w dniu 19 sierpnia 2023 r. upływa trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy w obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. w sprawie o sygn. akt: WA1M/GU/188/2023.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm., dalej: p.u.), wierzytelności podlegają zgłoszeniu w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze. Termin określony w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy ma charakter sądowy i jego niezachowanie nie wywołuje skutków w postaci utraty prawa zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Przy czym wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do jej zgłaszania, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS (235 ust. 1 p.u.).

Dodatkowo w przypadku zgłoszenia wierzytelności po upływie ww. terminu dojdzie do związania wierzyciela skutkami czynności procesowych, które zostały dokonane w toku postępowania upadłościowego przed zgłoszeniem przysługującej mu wierzytelności, i które odnoszą się do ogółu wierzycieli. Dotyczy to np. uchwał zgromadzenia wierzycieli, uchwał rady wierzycieli i orzeczeń sędziego-komisarza, a także czynnościach dokonanych przez syndyka. Wierzyciel nie może domagać się powtórzenia tych czynności. Z punktu widzenia możliwości zaspokojenia wierzyciela spóźnione zgłoszenie wierzytelności wywołuje te skutki, że zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału funduszy masy upadłości. Chodzić tutaj może zarówno o plany częściowe, jak i ostateczny plan podziału (252 ust. 1 p.u.). Zaznaczamy jednak, że skutki wskazane w niniejszym akapicie zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu mogą wiązać się z trudnościami w dochodzeniu wierzytelności, jeśli zgłoszenie to nastąpiłoby w odległym terminie od terminu wyznaczonego przez sąd. W przypadku kilkudniowego opóźnienia najbardziej istotną konsekwencją będzie konieczność poniesienia kosztów postępowania upadłościowego – o czym mowa we wcześniejszym akapicie.

Dodatkowo Rzecznik Finansowy informuje, że docierają do niego sygnały dotyczące problemów technicznych utrudniających zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Banku S.A., w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Problemy dotyczą nieaktywnych okien systemie teleinformatycznym, trudności z wczytywaniem danych, zapisywaniem wniosków, czy załadowaniem strony internetowej. W obliczu zidentyfikowanych nieprawidłowości, Rzecznika Finansowy skierował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, z prośbą wyjaśnienie tych trudności i bezzwłoczne ich wyeliminowanie. Z uwagi na powyższe, wierzycielom zalecamy niezwłoczne podjęcie działań w celu zgłoszenia przysługujących im wierzytelności.

Więcej informacji https://rf.gov.pl/baza-wiedzy/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-faq/upadlosc-gnb-informacje-dotyczace-zglaszania-wierzytelnosci/.

Polecane

11.07.2024
Poradnik dla podróżujących samochodem za granicę
04.07.2024
Polubownie u Rzecznika Finansowego
03.07.2024
Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Rzecznika Finansowego