Komunikaty

  • Uwaga:  w 2017 roku zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że wpłat zaliczek na poczet kosztów Rzecznika Finansowego należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe.

Numer rachunku widoczny jest w aplikacji w „danych podmiotu"

 

  • Jeżeli podmiot zamierza zakończyć działalność, informuje o tym fakcie Rzecznika Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów rynku finansowego Biura Rzecznika Finansowego [DOC] a zaliczkę należną za ostatni kwartał prowadzonej działalności ustala się w wysokości iloczynu wysokości należnej zaliczki za ten kwartał, obliczonej zgodnie z § 5-14 i współczynnika stanowiącego iloraz liczby dni, przez które dany podmiot prowadził działalność w tym kwartale, oraz liczby dni tego kwartału, przy czym zaliczka ta jest płatna w terminie do ostatniego dnia prowadzenia działalności.

  • Brak informacji o terminie zaprzestania działalności skutkować będzie otrzymywaniem powiadomień, informacji lub też upomnienia o niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych

  • Niewykonanie obowiązków pokrywania kosztów działalności Rzecznika Finansowego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

  • W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.)Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT