Komunikaty

 • Uwaga: zmiana rachunku bankowego

  Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku wpłat zaliczek

  na poczet kosztów Rzecznika Finansowego

  należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe.

  Numer rachunku widoczny jest w aplikacji w „danych podmiotu”

 • Niewykonanie obowiązków pokrywania kosztów działalności Rzecznika Finansowego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 • W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.)
 • Podmiot rynku finansowego, kończąc działalność zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować o tym fakcie Rzecznika Finansowego.
 • Brak informacji o terminie zaprzestania działalności skutkować będzie otrzymywaniem powiadomień, informacji lub też upomnienia o niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT