Komunikaty

Uwaga instytucje pożyczkowe

Przypominamy  o   obowiązku   przekazania   do  Rzecznika w  terminie   do  30 czerwca 2018 roku informacji o wysokości średniej rocznej sumy aktywów ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca 2017 roku

wzór informacji w zakładce „wnioski do pobrania"


  • Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza11,60 zł (aktualna wysokość kosztów upomnienia określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954),  składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura. 

  • Jeżeli podmiot zamierza zakończyć działalność, informuje o tym fakcie Rzecznika Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów rynku finansowego Biura Rzecznika Finansowego [DOC] a zaliczkę należną za ostatni kwartał prowadzonej działalności ustala się w wysokości iloczynu wysokości należnej zaliczki za ten kwartał, obliczonej zgodnie z § 5-14 i współczynnika stanowiącego iloraz liczby dni, przez które dany podmiot prowadził działalność w tym kwartale, oraz liczby dni tego kwartału, przy czym zaliczka ta jest płatna w terminie do ostatniego dnia prowadzenia działalności.

  • Niewykonanie obowiązków pokrywania kosztów działalności Rzecznika Finansowego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
  • W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej (aktualnie 8,70 zł.)Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT