Rejestracja podmiotów

Aplikacja e-Deklaracje - https://edeklaracje.rf.gov.pl/

Rejestracja podmiotu w aplikacji e-deklaracje

1.        Należy wybrać  „Zarejestruj się", wprowadzić dane osoby, która składać będzie informacje w imieniu podmiotu, wybrać podmiot, w imieniu którego składane będą deklaracje i zakończyć przyciskiem „zarejestruj się"

2.       Z paska aplikacji można wydrukować „upoważnienie" wzór w formacie pdf - wypełnić podając

  • dane podmiotu (pieczątka wraz z numerem NIP) oraz datę rozpoczęcia działalności
  • dane osoby upoważnionej do składania deklaracji - osoby zarejestrowanej w aplikacji,
  • podkreślić typ podmiotu
  • podpis osoby reprezentującej podmiot

3.       Istnieje możliwość pobrania  plik upoważnienia* i wypełniony formularz należy przesłać do Biura  Rzecznika pocztą; zakończy  to proces rejestracji oraz aktywację konta (skan dokumentu przesłany na edeklaracje@rf.gov.pl przyspieszy aktywację) 

4.       Po rejestracji w aplikacji oraz przekazaniu upoważnienia do Rzecznika Finansowego nastąpi aktywacja konta - na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłane zostanie hasło dostępu umożliwiające zalogowanie w aplikacji

5.       Każdy aktywny w aplikacji podmiot będzie miał nadany indywidualny rachunek bankowy do wpłat zaliczek


Podstawa: Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz.U. z 2017 r. poz 2082)

 „§ 17. 1. Zaliczki, o których mowa w § 5-15, podmioty rynku finansowego wpłacają:

1) do końca kwartału, za który zaliczka jest należna - w przypadku zaliczek należnych za trzy pierwsze kwartały roku kalendarzowego;

2) do dnia 31 października danego roku - w przypadku zaliczek należnych za ostatni kwartał roku kalendarzowego.

2. Zaliczki, o których mowa w § 5-15, podmioty rynku finansowego wpłacają na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie wskazują Rzecznikowi podstawę ich naliczenia, okres, którego dotyczą, oraz ich wysokość, w deklaracji, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

3. Deklaracja składana jest w postaci elektronicznej.

4. Do składania deklaracji służy system teleinformatyczny, którego funkcjonalność udostępniona jest za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika. W celu uzyskania dostępu do tego systemu podmiot składa do Rzecznika pisemny wniosek ze wskazaniem osób upoważnionych w jego imieniu do udzielania informacji Rzecznikowi.

...

8. Podmiot, którego ustalona zaliczka kwartalna nie przekracza kosztów upomnienia, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954), składa za dany kwartał deklaracje bez obowiązku uiszczania zaliczki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika i jego Biura.."


Podstawą naliczenia zaliczki są dane za kwartał poprzedzający kwartał, w którym składana jest dana deklaracja
Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT