Rejestracja podmiotów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz.U. z 2016 r. poz 397)

1.  „§ 16. 1. Zaliczki, o których mowa w § 5–14, podmioty rynku finansowego wpłacają:

 • do końca kwartału, za który zaliczka jest należna – w przypadku zaliczek należnych za trzy pierwsze kwartały roku kalendarzowego;
 • do dnia 31 października danego roku – w przypadku zaliczek należnych za ostatni kwartał roku kalendarzowego.

2. Zaliczki, o których mowa w § 5–14, podmioty rynku finansowego wpłacają na rachunek bankowy Biura Rzecznika i jednocześnie informują Rzecznika o podstawie ich naliczenia, okresie, którego dotyczą, oraz ich wysokości, w formie deklaracji, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Deklaracja składana jest w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

4. Do składania deklaracji służy system teleinformatyczny udostępniony na stronie internetowej Rzecznika.

Podstawą naliczenia zaliczki są dane za kwartał poprzedzający kwartał, w którym składana jest dana deklaracja

Uwaga: zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku wpłat zaliczek

na poczet kosztów Rzecznika Finansowego

należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe.

Numer rachunku widoczny jest w aplikacji w „danych podmiotu”

Aplikacja e-Deklaracje - https://edeklaracje.rf.gov.pl/

I. Rejestracja podmiotu w aplikacji e-deklaracje

 1. Należy wybrać  „Zarejestruj się”, wprowadzić dane osoby, która składać będzie informacje w imieniu podmiotu, wybrać podmiot, w imieniu którego składane będą deklaracje i zakończyć przyciskiem „zarejestruj się”
 2. Z paska aplikacji można wydrukować „upoważnienie” wzór w formacie pdf – wypełnić podając
  • dane podmiotu (pieczątka wraz z numerem NIP), datę rozpoczęcia działalności
  • dane osoby upoważnionej do składania deklaracji – osoby zarejestrowanej w aplikacji
  • podkreślić  typ podmiotu  
  • podpis osoby reprezentującej podmiot
 3. Istnieje możliwość pobrania  plik upoważnienia* i wypełniony formularz należy przesłać do Biura  Rzecznika pocztą; zakończy  to proces rejestracji oraz aktywację konta
 4. (skan dokumentu przesłany na edeklaracje@rf.gov.pl przyspieszy aktywację) 
 5. Po rejestracji w aplikacji oraz przekazaniu upoważnienia do Rzecznika Finansowego nastąpi aktywacja konta – na adres mailowy podany podczas rejestracji przesłane zostanie hasło dostępu umożliwiające zalogowanie w aplikacji

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT