Bank Ochrony Środowiska S.A.

Niniejszy zbiór klauzul pochodzi z przeanalizowanych przez Rzecznika Finansowego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Ponieważ Rzecznik opierał się na wzorcach przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów, zbioru nie należy traktować jako katalog zamknięty.

Przy każdej z klauzul jest informacja czy zastosowanie tej klauzuli, może skutkować nieważnością całej umowy czy też możliwością zwrotu nadpłaconych kwoty. To wskazówka, która powinna pozwolić Ci na samodzielne sformułowanie reklamacji do banku.

Umowa z 2007 r.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kwota kredytu, z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.

§ 18 ust. 1 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt uruchamiany i spłacany jest w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrana przez Kredytobiorca i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

 § 18 ust. 4 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku wzrostu kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być niższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie obniża się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (…).

§ 18 ust. 5 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadki spadku kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być wyższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie podwyższa się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (…).

§ 18 ust. 6 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

§ 8 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości X% kwoty kredytu, tj. X EUR (słownie: …).

§ 8 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Prowizja przygotowawcza płatna jest w złotych w dniu podpisania Umowy, po przeliczeniu kwoty prowizji po kursie sprzedaży dewiz Banku wg Tabeli kursów z dnia wpłaty prowizji, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc. (…).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.”

12 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia kredytu na okres pomostowy, w okresie ubezpieczenia wynosi X% kwoty udzielonego kredytu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy okresu ubezpieczenia.

12 ust. 7 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Składaka ubezpieczeniowa płatna jest w PLN z góry, jednorazowo za każdy okres ubezpieczenia. Dla wyliczenia pierwszej składki przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego.

12 ust. 10 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi X% za 108 miesięczny okres ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia niniejszej Umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20% wartości nieruchomości.

12 ust. 12 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Składka płatna jest w PLN, dla wyliczenia pierwszej składki ubezpieczeniowej przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego.