Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny ( BTE) to  tytuł uprawniający bank, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, do wszczęcia na jego podstawie egzekucji. Co istotne, taki tytuł egzekucyjny to dokument, którym mogą się posługiwać wyłącznie banki. Banki, które w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu przyjęły od klienta oświadczenie, w którym ten dobrowolnie poddaje się egzekucji mogły, w przypadku zaprzestania spłaty długu, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i na jego podstawie dochodzić swoich roszczeń. Możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych dawała bankom Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Artykuł 96 wspomnianej ustawy mówił o tym, że na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie czynności bankowej (np. udzielenie kredytu) banki mogą wystawić tytuł egzekucyjny. Wskazano też, jakie elementy formalne powinien zawierać, aby sąd mógł go przyjąć i nadać klauzulę wykonalności. Na podstawie BTE opatrzonego klauzulą wykonalności bank mógł sprawniej i szybciej wszczynać wobec nierzetelnych klientów egzekucje komornicze.

W kwietniu tego roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję niekonstytucyjności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.  W efekcie Sejm znowelizował Prawo bankowe, likwidując BTE. Zapisy Prawa bankowego dotyczącego bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) straciły moc prawną od 27 listopada 2015 roku. W myśl ustawy brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym. Ma to zapewnić dłużnikom tych instytucji prawo do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Należy jednak podkreślić, iż klienci wobec których ten tytuł został wydany przed 27 listopadem br., czyli najpóźniej 26. listopada będą mieli prowadzone postępowanie egzekucyjne według starych przepisów .W przypadku gdy postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, zostało wydane po tej dacie, to wobec tych dłużników postępowanie egzekucyjne toczy się według aktualnie już obowiązujących przepisów.

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT