Rozliczenia finansowe z podmiotami rynku finansowego

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

NIP: 525 15 66 173

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r poz 1348) reguluje finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w Art. 20.1.

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku finansowego:

1) krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń

2) powszechne towarzystwa emerytalne

3) krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

4) biura usług płatniczych

5) banki

6) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

7) towarzystwa funduszy inwestycyjnych

8) firmy inwestycyjne

9) instytucje pożyczkowe

10) zarządzający ASI

11) małe instytucje płatnicze

12) dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

2. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej – aktualnie 8,70 zł.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura

Bezpośredni numer do działu księgowości: +48 22 333 73 92 (prosimy o kontakt w godzinach 8:00-15:00)