Akademia Rzecznika Finansowego

Ogólne informacje o Akademii

Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa, dzięki której studenci prawa będą mogli zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, a także wiele umiejętności praktycznych. Będzie to nowatorski system praktyk studenckich, składający się z dwóch zasadniczych elementów: 

  • wykładów i konwersatoriów na temat funkcjonowania systemu ochrony klientów rynku finansowego oraz
  • pracy w małych grupach nad konkretnymi sprawami pod okiem specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego.

Szkolenia będą prowadzone przez: pracowników Biura Rzecznika Finansowego, nauczycieli akademickich i innych ekspertów zewnętrznych. Część praktyczna zorganizowana będzie  we współpracy z poszczególnymi jednostkami Biura Rzecznika Finansowego i obejmować będzie w szczególności: analizowanie spraw, przygotowywanie dokumentacji, dokonywanie wykładni prawa oraz sporządzanie pism procesowych.

Przykładowa tematyka zajęć:

Rzecznik Finansowy w systemie organów państwowych i organów ochrony praw jednostki

Wprowadzenie do problematyki instrumentów finansowych

Rynek bankowy: aktualne wyzwania

Prawa klienta rynku bankowo-kapitałowego

Prawa klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

Teoria alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) – (jako wprowadzenie do pozasądowych metod rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego)

Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne

Sztuczna inteligencja i nowe technologie a ochrona praw konsumentów na rynku finansowym

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Akademia Rzecznika Finansowego?

Akademia Rzecznika Finansowego to nowatorski system praktyk studenckich, przypominający nieco aplikację prawniczą. Zajęcia w ramach Akademii mają za zadanie przedstawić studentom specyfikę spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów rynku finansowego i ochroną klienta podmiotów świadczących usługi na tym rynku.

2. Kiedy odbędą się praktyki? Czy mogę wybrać termin?

W tym roku Akademia odbędzie się wyłącznie w sierpniu, zajęcia trwają cały miesiąc.

3. Kto będzie prowadził zajęcia w ramach Akademii? Jaki będzie jej program?

Program Akademii obejmuje tak zajęcia teoretyczne prowadzone przez specjalistów – naukowców zajmujących się naukami prawnymi i ekonomicznymi, jak i prawników praktyków, reprezentujących różne instytucje mające wpływ na kształtowanie stosunków prawnych na rynkach usług finansowych. Część praktyczna obejmuje zadania związane z działalnością ekspertów RF w zakresie rynków ubezpieczeniowo-emerytalnych, bankowo-kapitałowych oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Dokładny program zostanie przesłany uczestnikom Akademii w lipcu br.

4. Do kogo jest skierowana Akademia? Co muszę zrobić, by wziąć w niej udział?

Akademia skierowana jest do studentów prawa, studiujących na 3., 4. lub 5. roku. By wziąć udział w Akademii, należy skontaktować się z opiekunem ds. praktyk na swoim Wydziale.

5. Nie studiuję prawa – czy mogę wziąć udział w Akademii?

W tym roku Akademia poświęcona jest wyłącznie studentom kierunków prawniczych, jednak przyszłe edycje być może obejmą także studentów innych kierunków, w szczególności ekonomicznych.

6. Jestem na drugim roku studiów prawniczych – czy mogę wziąć udział w Akademii?

Pomimo faktu, że Akademia skierowana jest do bardziej doświadczonych studentów, w wyjątkowych sytuacjach nie wykluczamy dopuszczenia studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów prawniczych, o ile uczelnia rekomenduje ich udział w Akademii.

7. Czy praktyki w ramach Akademii są odpłatne?

Praktyki są nieodpłatne. Zapewniamy jednak bezpłatne noclegi dla studentów, którzy nie mieszkają w Warszawie. Ponadto, przewidujemy możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi absolwentami Akademii.

8. Studiuję na warszawskiej uczelni, jednak w wakacje nie będę mieszkać w Warszawie, czy mogę skorzystać z bezpłatnych noclegów?

Tak, istotne w tym zakresie jest miejsce zamieszkania, a nie studiowania. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: akademia@rf.gov.pl.

9. Czy w trakcie Akademii możliwe są nieobecności?

Co do zasady wymagana jest obecność, jednak w wyjątkowych wypadkach dopuszczone mogą być incydentalne nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich zatwierdzenia przez opiekuna praktyki w ramach Akademii oraz odrobienia materiału.

10. Czy otrzymam potwierdzenie udziału w Akademii? Co będzie zawierać?

Po zakończonej Akademii wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, wskazujący rodzaj i tematykę prowadzonych zajęć oraz spraw.

11. Potrzebuję wypełnionego dzienniczka praktyk, czy mogę to zrobić w ramach Akademii?

Tak. Wpisu dokonać mogą opiekunowie praktyki w ramach Akademii, prosimy o wcześniejsze powiadomienie ich o takiej potrzebie.

12. Czy muszę koniecznie posiadać ubezpieczenie?

Tak, konieczne jest posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC. Jeżeli uczelnia nie zapewnia takiego ubezpieczenia, student powinien nabyć je we własnym zakresie.

13. Czy muszę posiadać własny komputer, by uczestniczyć w praktykach? Czy mogę korzystać ze swojego sprzętu?

Nie, uczestnicy Akademii na czas jej trwania będą mieli zapewnione służbowe komputery. Ze względu na specyfikę pracy nie będzie można korzystać z własnego sprzętu do zadań praktycznych.

14. Czy do ukończenia Akademii Rzecznika Finansowego wymagane jest złożenie egzaminu?

Nie. Program Akademii Rzecznika Finansowego nie przewiduje egzaminu końcowego.

Macie inne pytania? Napiszcie do nas: akademia@rf.gov.pl.

Do pobrania