Edukacja finansowa dla seniorów

Z powodu problemów technicznych związanych z pracami nad nową stroną internetową i czasową niemożliwością pobrania załączników przedłużamy termin składania wniosków do dnia 18 czerwca do godz. 15.00

I. NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA 

II. TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

III. OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO 

IV. WARUNKI  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU 

VI. TERMINY PRZEBIEGU KONKURSU

VII. WYMAGANA DOKUMENTACJA 

VIII. OPIS SPOSOBU OCENY WNIOSKU

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART. 13 RODO 

X. ZAŁĄCZNIKI

I.           NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

www.rf.gov.pl

e-mail: konkursy.rf@rf.gov.pl

Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, między innymi poprzez inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów tego rynku.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie rf.gov.pl.

II.         TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w Zarządzeniu Rzecznika Finansowego nr 11/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursach organizowanych przez Rzecznika Finansowego na realizację zadań z zakresu edukacji finansowej (procedura w załączniku nr 2).

O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu nie mogą się ubiegać podmioty będące podmiotami rynku finansowego, ani podmioty powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo lub pod jakimkolwiek tytułem faktycznym, albo prawnym.

2.       Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym. Wnioskodawca ma prawo jednokrotnego dokonania poprawy lub uzupełnienia Wniosku w  przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Procedura została opisana szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. Ponowna ocena formalna wniosku dokonywana jest wyłącznie w zakresie poprawek dokonanych przez Wnioskodawcę.

3.       Biuro Rzecznika Finansowego zastrzega sobie prawo do:

·      odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

·      zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

·      wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

·      zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

4.       Biuro Rzecznika Finansowego zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania na swojej stronie internetowej i/lub innych kanałach komunikacyjnych  informacji zawartych przez oferenta w pkt. 2  Wniosku “Krótki opis projektu”

5.       Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

III.      OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

Celem zadania konkursowego jest przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno- informacyjnej, która będzie skierowana do seniorów.

Działania, które powinien uwzględnić Wnioskodawca w ofercie:

1)      opracowywanie strategii kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej  na celu edukację osób starszych w zakresie bezpieczeństwa finansowego;

2)      przeprowadzenie analizy poziomu edukacji i świadomości finansowej seniorów;

3)      plan realizacji i wykonanie działań edukacyjno-informacyjnych w ramach kampanii, uwzględniających różnorodne kanały dotarcia do  grupy docelowej.

Termin realizacji zadania: od 01 sierpnia 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020 roku: 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych, 00 gr.)

KONTEKST

Jednym z celów działalności Rzecznika Finansowego jest edukacja finansowa obywateli, ostrzeganie przed zagrożeniami finansowymi oraz informowanie o ważnych kwestiach z obszaru finansowego. Grupą szczególnie mocno narażoną na manipulacje i oszustwa finansowe oraz zjawiska czy mechanizmy niosące za sobą dotkliwe konsekwencje, są osoby starsze. 

W ostatnim czasie coraz więcej osób starszych pada ofiarami różnego typu oszustw czy nadużyć ze strony osób fizycznych, firm czy instytucji finansowych. Szczególnie dotyczy to kwestii tzw. rent dożywotnich oraz odwróconej hipoteki. Rynek rent dożywotnich jest tylko częściowo  regulowany. Fundusze hipoteczne nie podlegają nadzorowi KNF, nie są objęte obowiązkiem wpisu do żadnego rejestru działalności regulowanej, czy tym bardziej obowiązkiem uzyskania zezwolenia, nie funkcjonuje również żaden system gwarancji, który umożliwiałby wypłatę świadczenia w przypadku upadłości takiego podmiotu. Dlatego korzystanie z nich jest obarczone bardzo dużym ryzykiem.

Zdecydowanie należy uświadamiać seniorów również w temacie zagrożeń wynikających z prób wszelkiego rodzaju wyłudzenia czy też manipulacji i oszustwa firm pożyczkowych czy lichwiarskich.

Należy też edukować osoby starsze z podstaw działania produktów finansowych czy ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym Rzecznik Finansowy zdecydował o prowadzeniu medialnych akcji informacyjno-edukacyjnych, gdzie dotarcie do obywateli będzie odbywało się z wykorzystaniem szeroko pojętych mediów.

Istotną kwestią jest też uchwycenie obecnej skali zjawiska oszustw finansowych i wyłudzeń, których ofiarami stają się osoby starsze. Określenie bieżącej skali problemu oraz edukacja w celu jej zmniejszenia w przyszłości stanowi podłoże do podjęcia rzeczonych działań przez Rzecznika Finansowego.

Równie ważnym aspektem akcji edukacyjno-informacyjnych wśród najstarszych grup społecznych, ma być upowszechnienie informacji na temat  urzędu Rzecznika Finansowego jako organu niosącego pomoc i wsparcie w sporach z instytucjami rynku finansowego.

CEL ZADANIA KONKURSOWEGO

Celem bezpośrednim zadania KONKURSOWEGO jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości oraz kompetencji osób starszych w zakresie edukacji finansowej oraz zagrożeń, na jakie narażeni są seniorzy jako klienci rynku finansowego.  Działania podejmowane w ramach realizacji zadania mają docelowo prowadzić do zmiany nieprawidłowych zachowań finansowych seniorów.

Celem pośrednim zadania jest upowszechnienie informacji i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Rzecznika Finansowego jako urzędu wspierającego seniorów i broniącego ich interesów w sporach z instytucjami finansowymi.

REZULTATY ZADANIA KONKURSOWEGO:

Wnioskodawca składający ofertę powinien określić następujące rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji działań opisanych we Wniosku:

·      liczba odbiorców kampanii;

·      liczba zorganizowanych działań w ramach kampanii;

·      efektywność i osiągnięcie celów kampanii.

IV.      WARUNKI  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

1. Wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach konkursu.

2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania konkursowego.

3. Wnioskodawca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi Wnioskodawca

powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie.

5. Przy wykonywaniu zadania Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,

      w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania.

V.         SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

1. Wnioskodawca powinien wypełnić Formularz wniosku zgodny ze wzorem wskazanym Załączniku nr 1. 

2. Wniosek należy przesłać na adres e-mail: konkursy.rf@rf.gov.pl  do dnia 15 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 w formie skanu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego formularz. 

3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

4. W przypadku chęci wycofania złożonego Formularza wniosku, należy przesłać skan oświadczenia o wycofaniu oferty,  podpisany  przez osoby upoważnione  na adres e-mail: konkursy.rf@rf.gov.pl

5. Przed złożeniem oferty w konkursie, pracownicy Zespołu Edukacji Finansowej i Statystyki udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Hojnor, nr telefonu 798-808-538, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16:00).

VI.   TERMINY PRZEBIEGU KONKURSU

Termin składania ofert na realizację zadania  mija w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Termin ogłoszenia wyników konkursu planowany jest w dniu 24 lipca 2020 r. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego

VII. WYMAGANA DOKUMENTACJA

           Wnioskodawca obligatoryjnie musi złożyć:

1.  Wypełniony, zgodnie ze wzorem Załącznik nr 1 – Formularz wniosku, w formie podpisanego skanu przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy,

2.  Dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

·      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

·      kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.  Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej, skan za zgodność z oryginałem, wraz ze składanym Formularzem wniosku.

4.  Poza załącznikami wymienionymi powyżej, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz inne dokumenty dotyczące realizacji działań w zakresie uwzględnionym w ofercie.

VIII.         OPIS SPOSOBU OCENY WNIOSKÓW

1. Dla oceny merytorycznej wniosku Rzecznik Finansowy w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Edukacji Finansowej i Statystyki wyznacza Zespół Ekspertów spośród pracowników Biura Rzecznika Finansowego lub członków Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym w składzie 3 osób.

2. Zespół Ekspertów działa pod przewodnictwem Kierownika Zespołu Edukacji Finansowej i Statystyki albo osoby przez niego wskazanej za zgodą Rzecznika Finansowego.

3. Zespół Ekspertów dokonuje oceny wniosku w terminie miesiąca od dnia przekazania wniosku, sprawdzonego pod względem wymogów formalnych.

4. O wyniku oceny formalnej i merytorycznej informuje się niezwłocznie Rzecznika i Wnioskodawcę.

IX.    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART. 13 RODO


Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ofert na realizację zadania konkursowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie realizacji zadania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego