Przejdź do treści Wyszukiwarka

Struktura Biura

 • Ziemowit Bagłajewski Zastępca Rzecznika Finansowego
 • Aneta Weremko Dyrektor generalny

Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego podejmuje działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku bankowego i kapitałowego, w szczególności w zakresie:

 1. rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 2. rozpatrywania  wniosków  dotyczących  niewykonania  czynności  wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie wskazanym w odpowiedzi na reklamację,
  w którym roszczenie klienta, podniesione w reklamacji, miało zostać zrealizowane;
 3. koordynowania i organizowania procesu rozpatrywania wniosków o przedstawienie istotnego poglądu dla sprawy, a także wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej;
 4. rozpoznawania, analizy i realizacji wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie cywilnej, jak również wniosków o przystąpienie do toczącego się postępowania w sprawie cywilnej, a także obsługi postępowań sądowych;
 5. rozpoznawania, analizy i wytaczania powództw w postępowaniu grupowym, a także obsługi postępowań sądowych;
 6. występowania do podmiotów rynku finansowego w sprawach niekorzystnych dla klientów postanowień wzorców umownych, regulaminów lub wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego;
 7. przygotowywania wystąpień do właściwych organów nadzoru i kontroli zawierających informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach;
 8. przygotowywania projektów wniosków do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia ujawnionych w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa dotyczących rynku finansowego;
 9. przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza.

Departament Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego podejmuje działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów ubezpieczeniowo-emerytalnego, w szczególności w zakresie:

 1. rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 2. rozpatrywania  wniosków  dotyczących  niewykonania  czynności  wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie wskazanym w odpowiedzi na reklamację,
  w którym roszczenie klienta, podniesione w reklamacji, miało zostać zrealizowane;
 3. koordynowania i organizowania procesu rozpatrywania wniosków o przedstawienie istotnego poglądu dla sprawy, a także wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej;
 4. rozpoznawania, analizy i realizacji wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie cywilnej, jak również wniosków o przystąpienie do toczącego się postępowania w sprawie cywilnej, a także obsługi postępowań sądowych;
 5. rozpoznawania, analizy i wytaczania powództw w postępowaniu grupowym, a także obsługi postępowań sądowych;
 6. występowania do podmiotów rynku finansowego w sprawach niekorzystnych dla klientów postanowień wzorców umownych, regulaminów lub wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego;
 7. przygotowywania wystąpień do właściwych organów nadzoru i kontroli zawierających informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach;
 8. przygotowywania projektów wniosków do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia ujawnionych w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa, dotyczących rynku finansowego.

Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów prowadzi pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, wykorzystując metody alternatywnego rozwiązywania sporów.

Szczegółowe informacje o postępowaniu pozasądowym można znaleźć na stronie internetowej Departamentu.

Departament Analiz i Legislacji zapewnia realizację zadań Biura Rzecznika Finansowego w sprawach analitycznych, studyjnych oraz legislacyjnych, w szczególności poprzez:

 1. koordynowanie współpracy Rzecznika Finansowego z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami organizacjami, stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, i innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony praw konsumentów;
 2. koordynowanie przygotowywania wystąpień do właściwych organów nadzoru i kontroli zawierających informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach;
 3. przygotowanie wystąpień do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 4. realizowanie czynności analitycznych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, w tym przygotowanie raportów i publikacji naukowych, a także opinii prawnych, ekonomicznych, socjologicznych lub technologicznych, jak również ich publikowanie.

Departament Edukacji i Komunikacji prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz działalności Biura Rzecznika Finansowego, w szczególności poprzez:

 1. koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej;
 2. prowadzenie strony internetowej Rzecznika Finansowego oraz profili Rzecznika Finansowego
  w mediach społecznościowych;
 3. inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwych zagrożeń występujących w tych dziedzinach;
 4. koordynowanie prac Doradczego Komitetu Naukowego, działającego przy Rzeczniku Finansowym;
 5. prowadzenie działalności Akademii Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl/akademia).

Departament Postępowań Sankcyjnych realizuje zadania Biura Rzecznika Finansowego w sprawach nakładania kar pieniężnych, prowadzenia postępowań w zakresie określania wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i Biura Rzecznika Finansowego oraz egzekucji administracyjnej kar i opłat.

Departament Organizacyjno-Finansowy zapewnia obsługę Biura Rzecznika  Finansowego  w zakresie spraw finansowych, administracyjnych, gospodarczych, rachunkowych, logistycznych i techniczno-organizacyjnych.

Biuro do spraw Pełnomocników Terenowych zapewnienia obsługę pełnomocników terenowych Rzecznika Finansowego. Biuro organizuje i wspiera pełnomocników terenowych w podejmowanych przez nich działaniach.. W zakresie swojej właściwości koordynuje również współpracę pełnomocników terenowych z innymi komórkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Finansowego.

Biuro Prezydialne zapewnia obsługę administracyjno – biurową oraz logistyczną Kierownictwa Biura Rzecznika Finansowego. Zajmuje się również realizacją zadań z zakresu legislacji wewnętrznej Biura Rzecznika Finansowego.