Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci

 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 roku, sygn. akt I C 1564/07, niepublikowany

  Sąd zdecydował, iż właściwym będzie przyjęcie jako miernika waloryzacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze uspołecznionym (data zawarcia umowy) oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali kwartału (data orzekania). Sąd uznał, iż jest to miernik obiektywny, bardzo precyzyjny, pozwalający na przywrócenie relacji pomiędzy stronami naruszonej przez procesy inflacyjne i uwzględniający interesy obu stron. Z istoty wynagrodzenia za pracę wynika bowiem, iż bez względu na realia społeczno-gospodarcze stanowi ono najbardziej wymierne odzwierciedlenie procesów ekonomicznych zachodzących w okresie funkcjonowania danej waluty. Ponadto stosowanie takiego miernika w sprawach tego typu jak niniejsza jest praktyką ugruntowaną w orzecznictwie sądowym.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1998 roku, sygn. akt II CKN 56/98, niepublikowany

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalona jest już wykładnia art. 3581 § 3 k.c., że nominalne sumy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci mogą być z mocy wymienionego przepisu waloryzowane. Wymienić tu można uchwałę składu siedmiu sędziów z dnia 10.IV.1992 III CZP 126/91 OSN 7-8/1992 poz. 121 i dalej idącą wykładnię w uchwale z dnia 24 stycznia 1996 III CZP 196/95 OSN 6/1996, poz. 78. Przyjmuje się również, że zmiana wysokości ustalonego w umowie świadczenia pieniężnego pozostawiona jest „sędziowskiemu uznaniu, opartemu na wszechstronnym rozważeniu okoliczności kontrolnej sprawy, przy stosowaniu ogólnych, kierunkowych wskazań zawartych w ustawie" (z uzasadnienia wymienionej uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego).


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 roku, sygn. akt V CKN 489/00, opubl. OSNC 2002/7-8/104, Biul.SN 2002/2/13, Pr.Gosp. 2002/7-8/28, OSP 2002/7-8/107

  W wypadku umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci przedmiotem waloryzacji jest świadczenie pieniężne ubezpieczyciela będące elementem jego zobowiązania od chwili zawarcia umowy, bez względu na określony umową termin spełnienia tego świadczenia.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 roku, sygn. akt II CK 599/04, M.Prawn.2005/10/478

  Przepis art. 5 k.c. reguluje tzw. nadużycie prawa podmiotowego i nie może być stosowany w sytuacji, w której doszło do wzbogacenia z jednej strony i zubożenia z drugiej - bez podstawy prawnej. W tego rodzaju okolicznościach znajdują zastosowanie art. 405 i nast. k.c., a nie art. 5. 

  Zgodnie z art. 3581 § 2 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Oznacza to dopuszczalność umieszczenia w umowie tzw. klauzul waloryzacyjnych (walutowej, złotowej, indeksowej); umieszczenie takiej klauzuli wyłącza możliwość dokonania waloryzacji sądowej. Ujemne skutki zmiany siły nabywczej pieniądza zostają bowiem przez same strony uwzględnione i, przynajmniej w założeniu, wyeliminowane.


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 roku, sygn. akt I C 1564/07, niepublikowany

  Sądowa waloryzacja z art. 3581 §3 kc ze względu na jej ustawowe przesłanki wykracza poza ekonomiczny aspekt samego pojęcia waloryzacji i nie ogranicza się do zwykłego matematycznego przeliczenia wysokości świadczenia pieniężnego. Powyższa zasada dotyczy także świadczenia pieniężnego z tytułu umowy ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci. Przepis art. 358 1 §3 kc w sposób wyraźny wskazuje na konieczność rozważenia interesu obu stron i dokonanie przeliczenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego, wyklucza natomiast posługiwanie się tylko arytmetycznymi wyliczeniami.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1999 r., sygn. akt II CKN 202/98, opubl. OSNC 1999/6/121, Biul.SN 1999/4/11, Glosa 2000/2/22

  Treść art. 358 ze zn. 1 § 3 k.c. wyklucza możliwość mechanicznego przerachowania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, polegającego na stosowaniu raz ustalonych mierników.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6 lutego 2008 r.. Sygn. akt II C 226/07, niepublikowany

  Mimo iż art. 3581 § 3 kc nie narzuca żadnego konkretnego sposobu waloryzacji wydaje się właściwe, aby w przedmiocie ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci posługiwać się kryterium przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 roku, sygn. akt IV CKN 1318/00, niepublikowany

  Celem waloryzacji sądowej, przewidzianej w art. 3581 § 3 k.c., jest przywrócenie - przynajmniej w przybliżeniu - początkowej wartości długu, jednakże powołany przepis wyklucza możliwość mechanicznego przerachowania świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem jednego, oznaczonego miernika waloryzacyjnego.


 • Wyrok SN z dnia 27 września 2002 r., sygn. akt IV CKN 1318/00, niepublikowany

  Celem waloryzacji sądowej, przewidzianej w art. 3581 § 3 k.c., jest przywrócenie - przynajmniej w przybliżeniu - początkowej wartości długu, jednakże powołany przepis wyklucza możliwość mechanicznego przerachowania świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem jednego, oznaczonego miernika waloryzacyjnego.


 • Wyrok SN z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt V CKN 199/00, niepublikowany

  Waloryzacji podlega cała nominalna suma ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci.


 • Wyrok SN z dnia 19 lipca 1994 r., sygn. akt I CRN 90/94, niepublikowany
  Waloryzacja stanowi instrument służący korygowaniu skutków zmiany siły nabywczej pieniądza w zobowiązaniach, które trwają przez pewien dłuższy czy krótszy okres. Powstanie bowiem stosunku obligacyjnego najczęściej nie łączy się od razu ze spełnieniem wynikających z niego świadczeń. Istnieją jednak przypadki zobowiązań, w których zachodzi zbieżność czasu powstania zobowiązania z jego wykonaniem bądź tak niewielki upływ czasu dzielący te dwa zdarzenia, że nie mogą rodzić dylematu, czy świadczenia polegające na zapłacie sumy nominalnej zaspokaja godny ochrony interes wierzyciela, czy w rzeczywistości go nie zaspokaja.

 • Wyrok SN z dnia 20 października 1995 r., sygn. akt II CRN 136/95, niepublikowany
  Jeżeli świadczenie dłużnika nastąpiło niemal jednocześnie z powstaniem zobowiązania, jest oczywiste, że po powstaniu zobowiązania nie mogła nastąpić istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, której wymaga art. 3581 § 3 k.c.

 • Wyrok SN z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 790/04, niepublikowany
  Tak jak nie można przy sądowej waloryzacji świadczenia ubezpieczyciela z umowy zaopatrzenia dzieci ograniczyć się do porównania z uiszczoną składką ubezpieczenia i średnim miesięcznym wynagrodzeniem z chwili zawarcia umowy i chwili orzekania samej jedynie kwotowo określonej sumy ubezpieczenia - tj. bez uwzględnienia przewidzianych w umowie od początku corocznych jej podwyżek - tak też nie można, dokonując tego porównania, mieć na względzie świadczenia ubezpieczyciela podwyższonego przez strony po zawarciu umowy bez dodatkowej składki z powodu wyższej inflacji. Podwyżka ta stanowiła już waloryzację.

 • Postanowienie SN z dnia 6 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 76/04, Prok.i Pr. 2005/11/40
  Umieszczenie w umowie ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci stosownej klauzuli przewidującej waloryzowanie świadczenia ubezpieczyciela nie wyklucza możliwości dokonania waloryzacji sądowej, jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki takiej waloryzacji wynikające z art. 3581 § 3 k.c.

 • Wyrok SN z dnia 20 marca 2002 r., sygn. akt V CKN 940/00, , Prok.i Pr. 2002/11/38
  Celem waloryzacji jest w zasadzie przywrócenie - przynajmniej w przybliżeniu - początkowej wartości długu, jednakże treść art. 3581 § 3 k.c. wyklucza możliwość mechanicznego przerachowywania świadczenia pieniężnego według jednego oznaczonego miernika waloryzacyjnego.

 • Uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt III CZP 23/08, niepublikowana
  Zasądzenie świadczenia pieniężnego w sumie nominalnej w sytuacji, gdy przedmiotem żądania pozwu jest zasądzenie świadczenia w zwaloryzowanej wysokości (art. 358 § 3 k.c), a brak jest przesłanek do zwaloryzowania świadczenia, nie stanowi orzeczenia co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem (art. 321 § 1 k.p.c).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT