Koszt opinii biegłego wykonanej na zlecenia poszkodowanego

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 14 października 2008 r., sygn. akt I C 283/08, niepublikowany

  (...) koszty poniesione przez poszkodowanego tytułem sporządzenia prywatnej opinii są zasadne w sytuacji, gdy pozwane towarzystwo odmawia zaspokojenia roszczenia poszkodowanego, który decyduje się następnie w celu obrony swoich uzasadnionych interesów na wykonanie prywatnej opinii. Taka też sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Pozwany przyjął wartość szkody, z którą nie zgodził się powód. W takim stanie rzeczy zdecydował się on skorzystać z prywatnej opinii, która nie potwierdziła stanowiska pozwanego. Opinia biegłego sądowego potwierdziła stanowisko powoda. Tym samym taka sytuacja procesowa pozwala uznać, iż poniesione koszty na prywatną opinię były  potrzebne. W ocenie Sądu koszty prywatnej opinii sporządzonej na zlecenie powoda było obiektywnie uzasadnione i konieczne.

  Powód, bowiem nie posiadał fachowej wiedzy, aby zweryfikować poprawność przedstawionej kalkulacji i wyliczonego odszkodowania przez ubezpieczyciela.

  Reasumując należy stwierdzić, iż strona powodowa poniosła również szkodę polegającą na konieczności poniesienia wydatków na prywatną ekspertyzę w postępowaniu przedsądowym i pozostawała ona w normalnym związku przyczynowym ze szkodą spowodowaną wypadkiem    komunikacyjnym.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 28 lipca 2009 roku, sygn. akt I C 560/08, niepublikowany

  Powódce należy się również zwrot kosztów prywatnych ekspertyzy w wysokości 366 zł i 305 zł. Poniesienie tych wydatków było konieczne i uzasadnione albowiem jak wykazało postępowanie dowodowe, a w szczególności opinia biegłego pozwany zaniżył należne powódce odszkodowanie i stanowiska swojego nie chciał zmienić pomimo odwołań powódki od decyzji pozwanego. Ponadto powódka nie miała innej możliwości ustalenia rozmiarów poniesionej szkody jak zwrócenie się do rzeczoznawcy. Sama nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat ustalania kosztów naprawy pojazdów czy wyceny utraty wartości pojazdów w związku z naprawą powypadkową. Konieczna w tym zakresie była wiedza profesjonalisty. Poniesienie tego wydatku było. więc obiektywnie uzasadnione i konieczne oraz pozostawało w normalnym związku przyczynowym między zdarzeniem wywołującym uszczerbek a szkoda. Żądanie to znajduje uzasadnienie w art. 361 k.c., a także w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 r. . III CZP 24/04 (OSNC 2005, nr 7-8, poz. 117).


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 22 października 2009 roku, sygn. akt I C 1019/09, niepublikowany

  Kwestia, czy w zakresie kosztów niezbędnych do naprawienia zaistniałej szkody mieszczą się koszty ekspertyzy sporządzonej jeszcze przed wszczęciem postępowania likwidacyjnego była również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 2 września 1975 roku w sprawie I CR 505/75 Sąd ten wyraził pogląd, że dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego i poza zabezpieczeniem dowodów ekspertyza może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. W takim wypadku, koszt ekspertyzy stanowi szkodę ulegającą naprawieniu. Sąd rozstrzygający niniejszą sprawę w pełni ten pogląd podziela i uznaje, iż koszt ten mieści się w ramach odszkodowania należnego powódce tytułem naprawienia szkody - pokrycia poniesionej straty, o czym mowa w art. 361 § k.c.

  Sąd nie podziela stanowiska pozwanego towarzystwa ubezpieczeń, jakoby powódka zlecając sporządzenie prywatnej opinii zwiększyła wysokość szkody. W ocenie Sądu sporządzenie tego kosztorysu w miejscu zamieszkania powódki zmniejszyło wysokość szkody, gdyż w razie konieczności przyjazdu samochodem do Polski koszt mógłby być większy. Pozwane towarzystwo nie wskazało natomiast jak inaczej powódka miała wykazać uszkodzenia pojazdu i koszt ich naprawy.


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 roku, sygn. akt I C 751/08, niepublikowany

  Zaznaczyć jednocześnie trzeba, że wszelkie prywatne opinie, ekspertyzy opracowane na zlecenie stron późniejszego sporu sądowego pozbawione są wszelkiej mocy dowodowej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08 listopada 1988r., II CR 312/88, niepubl., stwierdził, że opinia pozasądowa -  choć sporządzona przez stałego biegłego sądowego - nie stanowi dowodu w rozumieniu art.278 k.p.c. Ponadto również w wyroku z dnia 11 czerwca 1974r. wydanym w sprawie II CR 260/74, niepubl. Sąd Najwyższy podkreślił, że prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron, czy to w toku procesu, czy jeszcze przed jego wszczęciem, należy traktować w razie przyjęcia ich przez sąd orzekający, jako wyjaśnienia stanowiące poparcie z uwzględnieniem wiadomości specjalnych stron (...). Można zatem przyjąć, że pozaprocesowa opinia biegłego stanowi jedynie informację, co oczywiście nie może zastępować opinii biegłego sądowego. Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 08 czerwca 2001r. (I PKN 468/00, OSNP 2003/8/197), iż pozasądowa ekspertyza  rzeczoznawcy sporządzona na zlecenie strony nie podlega ocenie sądu, jako dowód z opinii biegłego (art.278 k.p.c.). W razie jednak powołania owej ekspertyzy przez stronę, jako dowodu na poparcie twierdzeń pozwu, Sąd może uznać ową opinię jako dowód prywatny (art.245 k.p.c.).


 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 20 października 2009 roku, sygn. akt I C 609/08, niepublikowany

  Sąd uwzględnił również w zasądzonym roszczeniu kwotę 250 złotych jako koszt zleconej przez powoda opinii rzeczoznawcy, wnioski której, choć nie potwierdziły się w pełni w toku postępowania, niewątpliwie dały powodowi rozeznanie czy i w jakiej wysokości może dochodzić odszkodowania, a do tego potrzebne są wiadomości specjalistyczne, których powód nie musi posiadać, wobec tego wydatek ten należy zakwalifikować jako celowy i uzasadniony, a zwrot może być dochodzony w ramach odszkodowania albo żądania zwrotu kosztów procesu.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 10 stycznia 2007 roku, sygn. akt II C 317/06, niepublikowany

  Sąd uwzględnił również żądanie powódki w zakresie zwrotu kosztów sporządzenia kalkulacji napraw pojazdu sporządzonej na jej zlecenie przez rzeczoznawcę techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego. Koszt tej kalkulacji należy uznać za pozostający w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą powódki. Powódka zleciła sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy jej samochodu już po otrzymaniu od pozwanego decyzji w sprawie wysokości odszkodowania. Powódka profesjonalistą nie jest, dlatego nie mogła samodzielnie ocenić, czy zakład ubezpieczeń wyliczył rzetelnie koszty naprawy jej pojazdu. Zachowanie powódki, która przed wystąpieniem na drogę sądową starała upewnić się co do zasadności swoich wątpliwości odnoście wysokości przyznanego jej przez TU odszkodowania, należy uznać za racjonalne. Pozwany znacznie zaniżył wysokość należnego powódce odszkodowania, a ona w praktyce nie miała innej możliwości oceny wysokości kosztów naprawy pojazdu aniżeli zlecenie sporządzenia kalkulacji.


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 6 kwietnia 2010 roku, sygn. akt V GC 86/09, niepublikowany

  Za pozostające w związku ze sprawą uznane zostało roszczenie powoda o zasądzenie kwoty 366,00 zł za sporządzenie opinii prywatnej. Jej wykonanie było bowiem niezbędne dla prawidłowego wyliczenia wartości szkody w pojeździe powoda i wskazania wartości przedmiotu sporu. W ocenie Sądu roszczenie o zapłatę tej kwoty znalazło oparcie w treści art. 361 kc. Zlecenie sporządzenia tej opinii pozostawało w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę (odmową wypłaty wyższego odszkodowania), a szkodą. Było ono przy tym uzasadnione okolicznościami sprawy i obiektywnie konieczne.


 • Wyrok Sadu Rejonowego w Puławach z dnia 28 lutego 2006 roku, sygn. akt I C 338/04, niepublikowany

  Na szkodę poniesioną przez powódką składa się również suma, jaka zapłaciła za sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę. Odszkodowanie bowiem ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, zaś aby mówić o szkodzie w rozumieniu powołanych przepisów, trzeba stwierdzić uszczerbek (zmniejszenie) majątku poszkodowanego, który nastąpił wbrew woli uprawnionego. Natomiast jeśli ich poniesienie było skutkiem działania samego poszkodowanego, to dalszej oceny będzie wymagać stwierdzenie, czy był on zmuszony do ich poniesienia, czy też poniósł je dobrowolnie. Wydatki, które powódka określa mianem szkody, zostały poniesione dobrowolnie, jednakże zdaniem Sądu poddanie samochodu oględzinom i wycenie powypadkowej stanowiło konieczne czynności przygotowawcze do wszczęcia postępowania sądowego. Zasadne bowiem jest upewnienie się przez powódkę przez zasięgnięcie opinii niezależnego eksperta, jaki jest rzeczywisty koszt naprawy samochodu przed rozpoczęciem drogi postępowania sądowego. Koszt tego badania powinien być przez pozwanych zwrócony.


 • wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2008 r., Sygn. akt III Ca 1315/07, niepublikowany

  Powód mieszka na stałe na obszarze RFN i dlatego przy ustalaniu wysokości odszkodowania Sąd Rejonowy w pełni zasadnie przyjął, iż powinno ono zostać ustalone przy uwzględnieniu cen obowiązujących na lokalnym rynku miejsca jego zamieszkania. Z podobnych względów w skład szkody należy zaliczyć poniesione przez powodów koszty opinii rzeczoznawcy niemieckiego.


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2008 r., Sygn. akt III Ca 1119/08, niepublikowany

  W przekonaniu Sądu bezzasadne jest uznanie sąd, iż występuje adekwatny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 kc pomiędzy wydarzeniami powodującymi szkodę, a poniesionymi kosztami opinii rzeczoznawcy. W pierwszym rzędzie wskazać należy, że powódka nie wykazała konieczności sporządzenia takich opinii. Nie wyjaśniła bowiem, czy i dlaczego prowadząc warsztat naprawy pojazdów, a zatem dysponując zarówno wykwalifikowaną kadrą jak i odpowiednim sprzętem, nie była w stanie bez pomocy rzeczoznawcy ocenić zakresu uszkodzeń pojazdów i ich naprawy. Nadto, pomimo iż pozwana zarzucała, że opinie te powódka zleciła na własne ryzyko i koszt, w toku całego postępowania przed sądem pierwszej instancji powódka nie wykazywała, że uczyniła to na zlecenie poszkodowanych i że ich obciążyła tymi kosztami.


 • Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 13 maja 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 207/08, niepublikowany

  Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła a zgodnie z § 2 powołanego artykułu w powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z kolei zgodnie z art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1998 r., sygn. akt II CKN 639/97, niepublikowany

  Żądając odszkodowania z tytułu kosztów oględzin, opinii i pełnomocnika na terenie Niemiec, skarżący bagatelizuje fakt niespełnienia przezeń obowiązku wynikającego z   § 25 rozporządzenia Ministra Finansów. Jest jasne, że odpowiadając na wezwanie ubezpieczyciela, przedstawiając mu samochód do oględzin oraz współdziałając przy ustaleniu okoliczności wypadku i rozmiaru szkód, powód nie musiałby ponosić na terenie Niemiec żadnych dodatkowych wydatków. Jest także oczywiste, że wydatki powoda przedstawiane jako szkoda nie pozostają w normalnym, przeciętnym związku przyczynowym ze zdarzeniem ubezpieczeniowym; wydatki te powód poniósł z własnej woli i na własne ryzyko. 


 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 marca 2008 r., Sygn. akt III Ca 77/08, niepublikowany
  Zgodnie z art. 278 kpc opinią biegłego jest wyłączenie opinia sporządzona przez osobę wyznaczoną przez sąd, natomiast prywatna ekspertyza sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych nie może być traktowana jako dowód z opinii biegłego w sprawie. Prywatna ekspertyza przedłożona przez powoda do akt sprawy była kwestionowana, nie stanowiła podstawy do ustaleń Sądu. Z tych względów nie można było uznać za celowe zwrócenie wydatkowanych przez powoda na jej sporządzenie kosztów.

 • uchwała SN z dnia 2004.05.18 III CZP 24/04 OSNC 2005/7-8/117
  Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może - stosownie do okoliczności sprawy - obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT